۱۴۸
همه خدا را تسبیح بخوانند
۱  هللویاه! خداوند را از آسمان تسبیح بخوانید! در اعلی علیین او راتسبیح بخوانید! ۲ ‌ای همه فرشتگانش او را تسبیح بخوانید. ای همه لشکرهای او او را تسبیح بخوانید. ۳ ‌ای آفتاب و ماه او را تسبیح بخوانید. ای همه ستارگان نور او را تسبیح بخوانید. ۴ ‌ای فلک الافلاک او را تسبیح بخوانید، و‌ای آبهایی که فوق آسمانهایید. ۵  نام خداوند را تسبیح بخوانیدزیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند. ۶  و آنها راپایدار نمود تا ابدالاباد و قانونی قرار داد که از آن در نگذرند.
۷  خداوند را از زمین تسبیح بخوانید، ای نهنگان و جمیع لجه‌ها. ۸ ‌ای آتش و تگرگ وبرف و مه و باد تند که فرمان او را به‌جا می‌آورید. ۹ ‌ای کوهها و تمام تل‌ها و درختان میوه دار و همه سروهای آزاد. ۱۰ ‌ای وحوش و جمیع بهایم وحشرات و مرغان بالدار. ۱۱ ‌ای پادشاهان زمین وجمیع امت‌ها و سروران و همه داوران جهان. ۱۲ ‌ای جوانان و دوشیزگان نیز و پیران و اطفال. ۱۳  نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا نام او تنهامتعال است و جلال او فوق زمین و آسمان. ۱۴  واو شاخی برای قوم خود برافراشته است، تا فخرباشد برای همه مقدسان او، یعنی برای بنی‌اسرائیل که قوم مقرب او می‌باشند. هللویاه!