۱۴۹
سرود تازه برای خداوند
۱  هللویاه! خداوند را سرود تازه بسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدسان! ۲  اسرائیل در آفریننده خود شادی کنندو پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند. ۳  نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود اورا بسرایند. ۴  زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجات جمیل می‌سازد. ۵  مقدسان از جلال فخر بنمایند. و بربسترهای خود ترنم بکنند. ۶  تسبیحات بلند خدادر دهان ایشان باشد. و شمشیر دو‌دمه در دست ایشان. ۷  تا از امت‌ها انتقام بکشند و تادیب‌ها برطوایف بنمایند. ۸  و پادشاهان ایشان را به زنجیرها ببندند و سروران ایشان را به پابندهای آهنین. ۹  و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجرا دارند. این کرامت است برای همه مقدسان او. هللویاه!