۱۵۰
تسبیح خدا
۱  هللویاه! خدا را در قدس او تسبیح بخوانید. در فلک قوت او، او راتسبیح بخوانید! ۲  او را به‌سبب کارهای عظیم اوتسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید. ۳  او را به آواز کرنا تسبیح بخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. ۴  اورا با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید. ۵  او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوش صدا تسبیح بخوانید. ۶  هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هللویاه!