^
PWÈMYÉ KÒRINT
Bennédiksyon An Jézi
Divizyon An Légliz-la
Jézi Ki Lasajès Épi Pouvwa Bondyé
Konmisyon-an Konsèné Jézi Ki Té Kwisifyé-a
Lasajès Bondyé
Divizyon An Légliz-la
Zapòt Jézi
Vyé Lavi An Légliz-la
Lè Manm Légliz Ka Alé Lodyans Épi Yonn A Lòt
Sèvi Kò Zòt Pou Bay Bondyé Lonnè
Sé Kwèsyon-an Konsèné Mawiyaj-la
Lavi An Moun Ki Ka Kwè
Kwèsyon Konsèné Moun Ki Pa Mayé Épi Madanm Mawiʼy Ja Mò
Kwèsyon Konsèné Manjé Ki Ofè Bay Imaj
Dwa An Zapòt
Pòl Vèti Konsèné Fo Bondyé
Dinen Senyè-a Épi Dinen Denmou
Libèté-a Nou Ni-an
Mannyè An Madanm Sipozé Kouvè Tèt Li
Légliz-la Abizé Dinen Jézi-a
Dinen Jézi-a
Kado Lèspwi Bondyé Ka Bay
An Kò Épi Diféwan Mòso
Lanmityé
Lòt Kado Lèspwi-a Ka Bay
Mété Légliz Bondyé-a Annòd
Wézèwèksyon Jézi Kwi
Wézèwèksyon Nou
Kò-a Ki Kay Wésisité-a
An Kado Bay Sé Ich Bondyé-a
Plan Pòl
Dènyé Pawòl