Pwèmyé
Lèt-la Pòl Ékwi Bay Légliz
Kòrint-lan
Sété zapòt Pòl ki ékwi lèt sala. I ékwiʼy bay légliz-la ki té Kòrint-lan. Tan sala Kòrint ki té chèf vil an péyi Gris.
An vil sala té ni an chay vyé lavi. Vyé lavi menm pa té ka twakasé sé jan vil Kòrint-lan. Jan Kòrint té ka adowé an chay fo bondyé. Yo té jik ni kay bay sé fo bondyé sala épi an chay an sé fo wilizyon sala. Paditan yo ka adowé sé fo bondyé-a, yo té ka antanmé an chay vyé lavi. Kon sa vyé lavi té konmen an vil sala, épi an moun pitèt pa kay soté lè i wè i té ja ka afèkté jik légliz Jézi Kwi-a.
Zapòt Pòl té ja jwenn an chay enfòmasyon konsèné kondisyon légliz sala. Légliz sala té ni divizyon adanʼy. I té ni moun adan légliz-la ki té ka antanmé vyé lavi. Pòl té ja ékwi avan konsèné sé vyé lavi sala an légliz-la, mé la sanm té ni an malkonpwann konsèné sa i té di-a. Pou lapéti sa, Pòl twouvé i nésésè pou i sa viwé ékwi ankò pou té sa èspliké aklè sé lésisyon-an i té ba yo avan-an épi pou yo té sa mété pyé yo atè épi fè sa ki nésésè pou doubout sé vyé lavi sala.
Sé jan Kòrint-lan ki té ay wè Pòl-la té mennen an lèt légliz-la té voyé ba li. Adan lèt sala légliz-la té mandéʼy pou édé yo fè an disizyon asou sèten bagay. Magwé légliz-la té ni an chay abilité pou fè bagay bay Senyè-a, i sanm sé moun-an pʼòkò té matwité an lèspwi yo.
Wézon-an Pòl ékwi yo-a:
1. Pou i té enstwi yo épi pou i té sa édé légliz-la vini fò koté i té fèb, épi pou i té sa tiwé yo an sé lèwè-a ki té ka mété divizyon anpami yo-a, ki té ka fè yo viv vyé lavi-a, ki té ka fè yo alé koté yo pa té sipozé alé-a, épi mannyè yo té ka abizé dinen Senyè-a.
2. Pou i té sa mété dwèt sé vyé lésisyon-an yo té ni konsèné wézèwèksyon-an.
3. Pou i té sa enstwi yo konsèné sé kado-a Lèspwi Bondyé ka bay-la, épi mannyè sa ki pli enpòtan sé pou ou ni lanmityé.
4. Pou i té sa ba yo an lésisyon konsèné ti lavi-a yo té mété asou koté bay sé manm légliz Jérouzalèm-lan ki té pòv-la.
Kon sa lèt sala adwésé mannyè moun ki ka kwè an Jézi Kwi ni pou konpòté kò yo an légliz-la, mannyè yo ni pou kontiné viv an lavi ki nèt, épi mannyè pou yo viv an lavi ki dwèt osi.
Lèt sala sé an bon lésisyon pou sé légliz jòdi-a. An chay sé twaka-a ki té an légliz Kòrint-lan, nou ni yo an sé légliz nou-an jòdi-a — bagay kon moun ki pʼòkò matwité, moun ki ni yon pyé andidan yon pyé dèwò, divizyon, jalouzi, anvèj, lodyans épi yonn a lòt, twaka épi mawiyaj yo, épi vyé lavi.
1
Sé mwen Pòl, ki sé an zapòt Jézi Kwi kon Bondyé té vlé, ki ka ékwi lèt sala. Fwè nou Sòstennèz la épi mwen osi.
Mwen ka ékwi lèt sala bay légliz Bondyé-a ki an vil Kòrint-lan, bay tout sa Bondyé ja nétwayé épi kwiyé pou vini ich li yonn. Zòt manché an Jézi Kwi ansanm épi tout moun toupatou ki ka adowé Senyè nou Jézi Kwi. I sé Senyè yo épi Senyè nou osi.
Mwen ka mandé Bondyé Papa nou épi Jézi Kwi Senyè pou bay zòt lagwas épi lapé.
Bennédiksyon An Jézi
Mwen toujou ka wimèsyé Bondyé bay zòt, paski i ja bay zòt lagwas kon zòt manché an Jézi Kwi-a. Paski kon zòt manché an Jézi Kwi-a zòt ja vini wich an tout bagay, jik an sa zòt di épi an sa zòt konnèt. Konmisyon-an konsèné Jézi Kwi-a ja établi tèlman fon andidan zòt, kon sa zòt pa ka mantjé pyès kado kon zòt ka èspéyé Bondyé pou wévélé Jézi Kwi-a. I kay tjenn zòt fò jik pou dènyé jou-a, kon sa zòt pa kay koupab asou jou-a Jézi Kwi kay viwé asou latè-a. Zòt sa mété konfyans zòt an Bondyé. Sa sé Bondyé-a ki ja kwiyé zòt pou viv manché épi Gasonʼy Jézi Kwi Senyè nou.
Divizyon An Légliz-la
10 Bon, mwen ka kwiyé asou zòt, fwè mwen, an non Senyè nou Jézi Kwi, pou zòt tout dakò épi yonn a lòt. Mannyè sala, la pa kay ni halé kasé anpami zòt. Mwen kay vlé zòt tout viv an lilyon épi fè yon sèl lidé épi yon sèl katjil. 11 Fwè épi sè, adan moun ki ka wèsté lakay Klowé ja di mwen nètaman, la ni an chay gwo chikann anpami zòt. 12 Sa mwen vlé di-a sé sa, yonn adan zòt ka di i ka swiv Pòl, an lòt ka di i ka swiv Apòlòs, yonn ka di i ka swiv Pita, an lòt ka di sé Jézi Kwi i ka swiv. 13 Vwéman Jézi pa sépawé an mòso kouman? Ès si sé mwen Pòl ki té mò asou kwa-a bay zòt? Ès si zòt té batizé an non Pòl?
14 Mèsi Bondyé mwen pa té batizé zòt pyès antiwan Krispòs épi Gayòs, 15 avan an moun sa di i té batizé kon disip mwen. 16 Évwé mwen té batizé Stèfanòs épi fanmiʼy osi. Mé mwen pa ka chonjé si mwen batizé pyès lòt moun ankò. 17 Paski Jézi pa té voyé mwen pou batizé moun mé pou pwéché Bon Nouvèl-la. Épi mwen pa sèvi sé bèl pawòl-la ki ka sòti an bouch jan latè-a pou mwen pwéché Bon Nouvèl sala, kon mwen pa ni pyès antansyon pou vòlè pouvwa-a ki an kwa Jézi-a.
Jézi Ki Lasajès Épi Pouvwa Bondyé
18 Sé moun-an ki ka pèd-la kwè konmisyon-an konsèné lanmò Jézi asou kwa-a sé bétiz, mé pou nou Bondyé ka sové-a, lanmò Jézi asou kwa-a ka moutwé nou mizi pouvwa Bondyé ni. 19 Mi sé sa ki ékwi an lévanjil,
“Mwen Bondyé kay détwi sé bèl pawòl-la ki ka sòti an bouch sé jan latè-a ki kwè yo ni lasajès-la,
mwen kay jété asou koté lakonpwann sé moun-an ki ka enstwi lézòt-la.”
20 Bon, ki koté sa kité sé jan-an ki ni lasajès-la? Ében sé sa ki ka enstwi lézòt-la? Ében sé bon avoka latè sala? Bondyé ja moutwé kon sa tout sé bèl pawòl jan latè sala sé kouyontwi.
21 Paski Bondyé adan lasajès li pa té fèʼy posib pou jan latè sala vini konnèt li pa di bonn tèt yo menm. Pito sa Bondyé désidé pou sèvi menm sé bagay kouyon-an nou ka pwéché-a pou sové sé sa ki ka kwè an li-a. 22 Sé Jwif-la ka mandé Bondyé pou miwak, épi sé nasyon-an ki pa Jwif-la ka chaché pou bon lakonpwann. 23 Mé nou menm ka pwéché Jézi Kwi kwisifyé. Konmisyon sala sé kon on wòch ki ka fè sé Jwif-la tonbé, épi pou sé nasyon-an ki pa Jwif-la, sa sé bétiz, 24 mé bay sé sa Bondyé ja kwiyé-a, ni sa ki Jwif épi sa ki pa Jwif, konmisyon sala sé Jézi Kwi. Sé li ki pouvwa épi lasajès Bondyé. 25 Lè nonm kwè Bondyé kouyon, jik kouyontwi sala twòp pli ho pasé lasajès nonm. Lè nonm kwè Bondyé fèb, jik fèblès sala twòp pli fò pasé kouway nonm.
26 Bon, fwè épi sè mwen, chonjé ki sa zòt té yé lè Bondyé kwiyé zòt. Mannyè latè-a ka gadéʼy, byen pé an zòt té ni lasajès, byen pé an zòt té ka kondwi wèspé, byen pé an zòt té fèt adan an bon fanmi. 27 Mé Bondyé chwazi sé bagay-la nonm konsidiwé ki kouyon-an èspwé pou fè sé moun-an ki kwè yo ni lasajès-la hont, épi i chwazi sé bagay-la nonm konsidiwé ki fèb-la pou fè sé moun-an ki kwè yo ni pouvwa-a hont. 28 Bondyé chwazi sé sa ki pa ni pyès baka an latè sala épi sé sa yo kwè ki pa anyen-an pou i té sa détwi sa latè-a kwè ki enpòtan. 29 Sa vlé di, pyèsonn pa sa bavadé an pwézans Bondyé. 30 Mé Bondyé ja manché nou épi Jézi Kwi, épi sé kon nou manché an Jézi-a Bondyé ban nou lasajès li. Sé Jézi ki mété nou dwèt épi Bondyé, kon i mété nou apa épi i libéwé nou. 31 Anfen, kon lévanjil-la di, “Si pyèsonn ni pou bavadé, kitéʼy bavadé asou sa Senyè-a ja fè.”