3
Divizyon An Légliz-la
Fwè épi sè, mwen pa té sa adwésé zòt kon moun ki ni Lèspwi Bondyé ka viv andidan yo, mé pito sa mwen té ni pou palé bay zòt kon jan latè sala, akwèdi zòt sé manmay toujou an lafwa zòt. Mwen té ni pou swen zòt épi lèt. Mwen pa té sa bay zòt gwo manjé, paski zòt pʼòkò té pawé pou sa. Épi jik toujou zòt pʼòkò pawé pou li, paski zòt ka viv toujou kon jan latè sala ka viv. Lè la ni jalouzi anpami zòt épi zòt ka babyé épi yonn a lòt, ès si sa pa asé pwen pou moutwé ki zòt an latè sala toujou, ka viv menm mannyè kon jan latè-a ka viv-la? Lè yonn an zòt di, “Mwen ka swiv Pòl,” épi an lòt di, “Sé Apòlòs mwen ka swiv,” ès si zòt pa ka fè kon jan latè sala?
Ében mésyé, ki moun ki Apòlòs? Épi ki moun ki Pòl? Bondyé sèvi nou sèlman pou édé zòt kwè an Jézi Kwi. Nou chak ka fè twavay-la Bondyé ja ban nou fè-a. Mwen planté gwenn-an, Apòlòs wouzé plan-an, mé sé Bondyé ki ka fè plan-an lévé. Moun-an ki planté-a épi sa ki wouzé-a pa enpòtan. Sa ki enpòtan-an sé Bondyé, paski sé li ki ka fè plan-an lévé. Moun-an ki planté plan-an épi sa ki wouzé plan-an ka twavay ansanm an menm twavay-la. Bondyé kay bay chak moun an péyiman pou twavay li. Nou ka twavay ansanm épi Bondyé, épi zòt menm kon an jaden Bondyé ka twavay adan.
Ou sé Kay Bondyé osi. 10 Mwen sèvi kado-a Bondyé ban mwen-an pou mété an fondasyon kon an nonm ki sé an mèt pou fè kay, épi an lòt moun ka twavay asouʼy. Mé zòt tout, pwan pokosyon ki sa zòt ka bati asou fondasyon sala. 11 Paski Bondyé ja mété Jézi Kwi kon yonn épi sèl fondasyon. Kon sa pyèsonn pa sa mété pyès lòt fondasyon ankò. 12 Adan moun kay sèvi lò ében dajan ében bagay ki chè kon yo kay bati asou fondasyon sala. Lézòt kay sèvi bwa ében zèb ében jon. 13 Épi asou jou jijman-an moun kay wè kalité twavay-la chak moun ka fè-a. Asou jou sala difé kay moutwé twavay tout moun épi pasé twavay tout moun an lègzanmé pou ou sa wè ki sa i vo. 14 Si an moun bati asou fondasyon sala épi matwiyo ki pa ka bwilé, moun sala kay jwenn péyimanʼy. 15 Mé si difé-a bwilé twavay pyèsonn, moun sala pa kay jwenn an péyiman. I menm kay chapé, mé menm kon an moun yo halé sòti an difé.
16 Mwen asiwé zòt sav zòt sé Kay Bondyé épi Lèspwi Bondyé ka viv an zòt. 17 Si pyèsonn fè anyen pou taché Kay Bondyé, moun sala, Bondyé kay détwiʼy, paski Kay Bondyé sé pou li yonn, épi zòt sé kay sala.
18 Pa kwennen kòʼw. Si ou kwè ou ni bagay-la sé jan latè-a ka konsidiwé ki lasajès-la, ében, ou kay ni pou an kouyon pou ou sa vwéman ni lasajès Bondyé-a. 19 Paski sa sé jan latè sala ka konsidiwé ki lasajès-la sé bétiz douvan Bondyé. Kon lévanjil-la di, “Bondyé sèvi malen sé jan lasajès-la kon an zatwap pou tjenbé yo.” 20 Épi an lòt mòso lévanjil di ankò, “Senyè-a sav katjil sé jan lasajès-la pa vo anyen.” 21 Kon sa pyèsonn pa sipozé bavadé asou sa lézòm sa fè. Tout bagay sé sa zòt, 22 ki sé Pòl, ki sé Apòlòs, ki sé Pita, ki sé latè-a, ki sé lavi, ki sé lanmò, ki sé apwézan, ki sé tan ki ka vini — tout sé bagay sala sé sa zòt, 23 épi zòt sé sa Jézi, épi Jézi sé sa Bondyé.