4
Zapòt Jézi
Zòt té pou konsidiwé nou kon sèvant Jézi, sé sa Bondyé ja bay wèskonsabilité-a pou pwéché bagay-la i té tjenn sigwé avan-an. Pwèmyé bagay moun ka gadé pou adan an sèvant sé si i ka fè twavay li adan an mannyè ki onnèt. Pou mwen menm, menm si zòt ében pyès lòt jan latè sala pasé jijman asou mwen, sa pa enpòtan. Mwen pa menm ka jijé kò mwen. Konsyans mwen klè, mé sa pa vlé di mwen inosan nètaman. I sé Senyè-a ki kay pasé jijman asou mwen. Kon sa zòt pa sipozé pasé jijman asou pyèsonn avan jou jijman-an wivé. Dènyé jijman-an pa kay avan Senyè-a viwé. I kay fè tout moun wè tout sé sigwé-a ki té séwé an nwèsè-a, épi i kay mennen an klèté-a tout sé bagay-la ki adan tjè an moun, épi lè sala Bondyé kay bay tout nonm lonnè-a yo méwité-a.
Mwen ja sèvi Apòlòs épi mwen menm kon an ègzanp pou moutwé zòt sé bagay-la mwen ka di-a. Sé pa pou zòt alé pli lwen pasé sa ki ékwi. Zòt pa sipozé mété lonnè asou yon moun épi hayi an lòt. Ki moun ki mété zòt anho lézòt? Ès si sé pa Bondyé ki bay zòt tout sa zòt ni? Bon, ki mannyè zòt sa bavadé akwèdi sa zòt ni-an sé pa té an kado zòt wisivwè?
Ès si zòt kwè zòt ja ni tout sa zòt bizwen? Ès si zòt ja wisivwè tout bennédiksyon Lèspwi Bondyé ka bay? Ès si zòt ja vini wa san nou édé zòt? Bon, mwen té kay kontan si zòt té wa pou vwé, kon sa nou té kay kondwi ansanm épi zòt. Mwen ni lidé Bondyé ban nou ki sé zapòt li-a pozisyon-an ki pli ba an légliz-la, menm kon moun yo ja kondanné pou mò an piblik pou tout moun oliwon latè-a épi tout nanj wè. 10 Zòt kwè nou sé kouyon paski nou ka kwè an Jézi, mé kon zòt manché an Jézi-a, zòt ni lasajès? Zòt kwè nou fèb mé zòt fò? Zòt kwè nou pa ni pyès lonnè mé zòt ni lonnè? 11 Jik apwézan-an la, nou fen épi swèf. Nou abiyé an hanyon, moun ka ban nou palaviwé, nou pa ni an kay pou nou menm, 12 épi nou ka twavay wèd épi lanmen nou. Lè moun ensilté nou, nou benni yo. Lè yo pèsikité nou, nou diwé anba sé pèsikasyon sala. 13 Lè moun di mové bagay asou nou, nou ka wéponn yo kon jan twiyòm. Jan latè sala ka twété nou akwèdi nou sé zòdi. Yo ka gadé nou akwèdi nou sé bantjé.
14 Mwen pa ékwi sé bagay sala pou fè zòt hont, mé pou fè zòt konpwann akwèdi zòt sé ich ki sòti an tjè mwen. 15 Menm si zòt ni plizyè gadyenn an Jézi, zòt ni yon sèl papa. Paski an lavi zòt kon zòt manché an Jézi Kwi-a, mwen vini an papa pou zòt kon mwen pwéché Bon Nouvèl-la. 16 Mwen ka mandé zòt pou swiv ègzanp-lan mwen menm mété bay zòt-la. 17 Sé pou menm wézon sala, mwen voyé Timòfi bay zòt. Timòfi sé menm kon an gason mwen kontan an chay, épi mwen sa dépan asouʼy adan twavay Senyè-a. I kay fè zòt chonjé sé pwensip-la mwen ka swiv-la kon mwen manché an Jézi Kwi-a. Épi menm mannyè mwen ka viv-la sé menm mannyè mwen ka enstwi sé légliz-la toupatou.
18 Adan sé moun-an anpami zòt kwè mwen pa kay vini oti zòt ankò, épi pou sa yo ja vini fwé an chay. 19 Mé mwen kay vini wè zòt touswit, si Bondyé vlé, épi mwen kay sav pou kò mwen menm si sé jan fwé sala ka annèk bat bouch yo tousèl, ében si yo ni pouvwa Bondyé pou vwé. 20 Paski ou kay sav si sé Bondyé ki ka kondwi lavi an moun asou sé bagay-la moun-an ka fè-a, épi pa asou sa i ka di tousèl. 21 Mwen sa pini zòt lè mwen vini, ében mwen sa vini adan lanmityé épi an mannyè ki janti. Kilès zòt simyé?