6
Lè Manm Légliz Ka Alé Lodyans Épi Yonn A Lòt
Si yonn adan zòt ni an dézagwéman épi an lòt manm légliz-la, ki mannyè zòt ka di mwen zòt ka alé douvan sé jij latè sala ki pa ka kwè an Bondyé-a, pito zòt kité sé ich Bondyé-a adan légliz-la pasé jijman? Zòt vlé di mwen zòt pa sav sé ich Bondyé ki kay jijé latè-a? Ében, bon! Si zòt ni pou jijé latè-a, zòt vlé di mwen zòt pa bon asé pou jijé ti bagay kon sa? Si nou kay jijé nanj, pa palé pou bagay ki an latè sala! Si an sitiwasyon kon sa lévé, ès si zòt kay mennen sé bagay sala douvan moun ki pa ka kwè pou pasé jijman asou yo? Kité mwen mandé zòt an kwèsyon ki sipozé fè zòt hont! Sé sa i yé alò, zòt vlé di mwen la pa ni pa menm yon moun anpami zòt ki ni asé lasajès pou jijé anpami sé manm légliz-la? Pito sa, yon fwè ka alé lodyans épi an lòt fwè, épi i ka jis kité moun ki pa ka kwè an Bondyé pasé jijman asou yo. Lavéwité-a sé sa, kon zòt ka alé lodyans-lan pou jijé anpami zòt-la, sa ka moutwé nètaman zòt pa ka viv kon fwè èk sè pyès. I té kay pli mèyè pou zòt si zòt té kité lòt moun fè zòt ditò. Épi i té kay pli mèyè pou zòt osi si zòt kité lòt moun pwan sa ki sa zòt. Mé pito sa, zòt menm ka fè yonn a lòt ditò épi zòt ka vòlè yonn a lòt, jik fwè èk sè zòt menm. Vwéman, zòt sav Bondyé pa kay janmen bay nonm-lan ki mové-a dwa pou kondwi épiʼy. Pa kwennen kò zòt; moun ki ka viv vyé lavi, ében sa ki ka adowé fo bondyé, ében sa ki ka fè adiltè, ében sa ki ka kouché épi nonm kon yo, 10 ében sa ki ka vòlè, ében sa ki vowas, ében sa ki toujou sou, ében sa ki ka sali non lézòt, ében sa ki ka bwitalizé moun pou pwan bagay yo — pyès sé kalité moun sala pa kay ni dwa pou kondwi épi Bondyé. 11 Adan zòt té kon sa. Mé Senyè Jézi Kwi épi Lèspwi Bondyé nou ja lavé péché zòt, i ja mété zòt apa bay Bondyé tousèl, épi ja mété zòt dwèt épi Bondyé.
Sèvi Kò Zòt Pou Bay Bondyé Lonnè
12 An moun kay di, “Mwen ni dwa-a pou fè népòt bagay.” Wi, mé pa tout bagay ki bon pou ou fè. Mwen sa di, “Mwen ni dwa-a pou fè népòt bagay,” mé mwen pa kay kité pyès bagay fè mwen èslav. 13 An moun kay di pawabòl sala, “Manjé sé pou bouden-an épi bouden-an sé pou manjé.” Wi, mé Bondyé kay détwi toulé dé. Zòt pa sipozé sèvi kò zòt pou kouwi vyé lavi, mé pito zòt sipozé sèvi kò zòt pou fè sèvis Senyè-a. Épi i sé Jézi ki ka potjiwé bay kò-a. 14 Bondyé annékòz Senyè-a pou wésisité hòd lanmò, épi i kay sèvi pouvwaʼy pou wésisité nou osi.
15 Zòt sav kò zòt sé mòso adan kò Jézi. Ès si mwen kay pwan mòso adan kò Jézi épi fèʼy fè yon sèl épi kò fanm lawi? Awa! 16 Zòt sipozé sav lè an nonm manché kòʼy épi an fanm lawi, nonm sala ka vini yon sèl kò épi fanm lawi-a. Kon i ékwi an lévanjil-la aklè, “Yo dé-a kay vini yon sèl kò.” 17 Mé moun-an ki manché kòʼy épi Senyè-a ka vini yonn épi Senyè-a an lèspwiʼy. 18 Pa antanmé vyé lavi. Pyès lòt péché an moun fè pa ka afèkté kò moun sala, mé moun-an ki koupab paski i ka kouwi vyé lavi-a ka péché kont kòʼy menm. 19 Zòt sipozé sav kon sa kò zòt sé kay Lèspwi Bondyé-a ki ka viv andidan zòt-la, sa Bondyé ja bay zòt-la. Kò-a ou ni-an sé pa sa ou menm. 20 Jézi péyé an pwi pou zòt, kon sa sèvi kò zòt pou glowifyéʼy.