7
Sé Kwèsyon-an Konsèné Mawiyaj-la
Bon, annou gadé sé kwèsyon-an zòt mandé mwen asou lèt-la. Wi! I sé an bon bagay si an nonm pa mayé, mé paski la ni tèlman vyé lavi, i pli mèyè pou chak nonm ni madanm li menm épi chak madanm ni mawiʼy menm. An nonm sipozé fè sèvis li kon an mawi, épi an madanm sipozé fè sèvis li kon an madanm mayé. Paski an madanm sé pa mèt kòʼy menm, mé sé mawiʼy ki mèt li, an menm mannyè-a an mawi sé pa mèt kòʼy menm, mé sé madanm li ki mèt li. Sé pa pou zòt wifizé yonn a lòt, anba zòt dakò pou wèsté kon sa pou an ti tan pou zòt sa pwédyé. Mé apwé tan sala fini, zòt sipozé pou koumansé ka wè yonn a lòt ankò, avan Satan tanté zòt pou fè zòt péché paski zòt pa sa kondwi kò zòt.
Sé sa mwen té ni pou di zòt asou kwèsyon sala, mé sé pa konmandé mwen ka konmandé zòt. Mwen té kay kontan an chay si zòt tout wèsté menm kon mwen yé-a, mé kanmenm Bondyé bay chak moun an diféwan abilité. Yon moun ni yon kalité abilité, an lòt moun an diféwan kalité abilité.
Bon, sé nonm-lan anpami zòt-la ki pa mayé-a épi sé madanm-lan mawi yo ja mò-a, mwen ka di zòt, i pli mèyè pou zòt kontiné ka wèsté san mayé menm kon mwen yé-a. Mé si zòt pa sa kondwi dézi zòt ankò, zòt sipozé alé mayé avan chalè zòt fè zòt péché.
10 Konmandman-an mwen ka bay sé moun-an ki mayé-a sé pa konmandman mwen, mé pito sé sa Senyè-a: “An madanm mayé pa sipozé kité mawiʼy — 11 mé si i kité mawiʼy, i sipozé wèsté pa kòʼy ében déviwé jwenn mawiʼy — épi an mawi pa sipozé dévosé madanm li.”
12 Bay sé lézòt-la, mwen ka di (sa sé mwen menm, épi sé pa Senyè-a): Si an nonm ki ka kwè an Jézi ni an madanm ki pa ka kwè épi madanm-lan dakò pou kontiné viv épiʼy, mawi-a pa sipozé dévoséʼy. 13 Si pyès madanm ki ka kwè mayé épi an nonm ki pa ka kwè, épi mawi-a dakò pou kontiné ka viv épiʼy, madanm-lan pa sipozé dévosé mawi-a. 14 Paski Bondyé kay twété mawi-a ki pa ka kwè-a kon yonn an sé moun li-an menm, dépi nonm-lan ni an madanm ki ka kwè. Épi Bondyé kay twété madanm-lan ki pa ka kwè-a kon yonn an sé moun li-an menm, dépi i ni an mawi ki ka kwè. Si i pa té kon sa, manmay yo té kay menm kon manmay moun ki pa ka adowé Bondyé. Mé lavéwité-a sé sa, Bondyé ja aksèpté yo adan fanmiʼy menm. 15 Mé, si sa ki pa ka kwè-a désidé pou sépawé épi sa ki ka kwè-a, i sa fè sa. Adan an sitiwasyon kon sa, sa ki ka kwè-a pa anba pyès obligasyon pou wèsté épi lòt-la, menm si i sé mawi-a ében madanm-lan. Paski Bondyé ja kwiyé zòt pou viv an lapé. 16 Madanm-lan ki ka kwè-a, ki mannyè ou fè sav ou pa kay sové mawiʼw? Ében mawi-a ki ka kwè-a, ki mannyè ou fè sav ou pa kay sové madanm ou?
Lavi An Moun Ki Ka Kwè
17 Chak moun sipozé kontiné viv laviʼy ka fè sèvis li épi abilité-a Senyè Jézi ja ba li-a. I ni pou viv laviʼy menm mannyè i té yé lè Bondyé té kwiyéʼy-la. Sa sé konmandman mwen ka bay tout sé légliz-la. 18 Si an nonm té ja sikonsayz lè Bondyé kwiyéʼy pou swiv li, i pa sipozé éséyé pou tiwé mak sikonsizyon-an. Si an nonm pa té sikonsayz lè Bondyé kwiyéʼy pou swiv li, i pa sipozé pou gadé pou i sikonsayz. 19 Paski menm si an nonm sikonsayz opa, sa pa vlé di anyen. Sa ki enpòtan sé obéyi konmandman Bondyé. 20 Tout nonm sipozé wèsté adan kondisyon-an i té yé-a lè Bondyé kwiyéʼy. 21 Si ou té èslav lè Bondyé kwiyéʼw pou swiv li, pa kité sa twoublé tjèʼw. Mé si ou jwenn an chans pou ou sa ni libètéʼw, pa kitéʼy pasé. 22 Paski an moun ki an èslav, Senyè Jézi ja kwiyé pou swiv li, sé an moun Jézi ja bay libètéʼy. An menm mannyè-a an nonm ki ni libètéʼy, Senyè-a ja kwiyé pou swiv li, sé èslav Jézi. 23 Bondyé péyé an pwi pou achté zòt, kon sa pa vini popyétè pyès lòt moun. 24 Fwè èk sè, lè Bondyé té kwiyé zòt, zòt chak té adan sèten kondisyon. Kon zòt ka viv lavi zòt épi Bondyé, zòt sipozé wèsté adan kondisyon sala.
Kwèsyon Konsèné Moun Ki Pa Mayé Épi Madanm Mawiʼy Ja Mò
25 Bon, mwen vlé wéponn kwèsyon-an konsèné madanm ki pa janmen mayé. Senyè-a pa té ban mwen pyès konmandman, mé pou mannyè Senyè-a ja moutwé konpasyon asou mwen, ou sa mété konfyans ou an sa mwen ni pou di-a. 26 Lè nou gadé sitiwasyon latè sala pwézantman-an, mwen ka wè i pli mèyè pou an nonm wèsté mannyè i yé-a. 27 Ès si ou ni an madanm? Ében pa gadé pou kwazé mawiyaj-la. Ès si ou pʼòkò ni an madanm? Ében pa gadé pou mayé. 28 Mé si ou mayé, ou pʼòkò fè péché, épi si an madanm ki pʼòkò té mayé vini mayé, i pʼòkò fè péché. Mé sa ki mayé kay ni an chay twaka pou pasé, épi mwen té vlé édé yo chapé anba sé twaka sala. 29 Fwè èk sè, sa mwen vlé di-a sé sa — dènyé tan-an kay bout touswit, épi dépi apwézan sé nonm mayé-a sipozé viv akwèdi yo pa mayé; 30 sa ki ka pléwé, akwèdi yo pa té ka pléwé; sa ki ka wi, akwèdi yo pa té ka wi; sa ki achté machandiz, akwèdi, sé machandiz-la yo achté-a pa menm sa yo; 31 épi sa ki ka antanmé zafè latè-a, akwèdi yo pa ni anyen pou fè épiʼy. Paski latè sala, kon i yé apwézan-an, pa kay diwé djè lontan ankò.
32 Mwen pa vlé zòt twakasé kò zòt. An nonm ki pa mayé kay entéwésé an twavay Bondyé, paski i ka éséyé pou plè Senyè-a. 33 Mé an nonm ki mayé kay entéwésé an bagay latè-a, paski i vlé plè madanm li, 34 épi i ni dé lidé. Mé madanm-lan ki pa mayé ankò-a, ében fi-a ki pa janmen dòmi épi misyé-a, kay entéwésé dèyè bagay Senyè-a, paski yo kay vlé viv an lavi ki nèt ni an lachè épi an lèspwi yo. Mé madanm-lan ki mayé-a ka entéwésé dèyè bagay latè sala — ki mannyè i pé plè mawiʼy.
35 Mwen ja di zòt tout sé bagay sala paski mwen vlé édé zòt. Mwen pa ka éséyé pou tjenbé zòt wèd adan sèten mannyè, ou sav. Pito sa, mwen vlé zòt fè sa ki bon épi dwèt, épi pou zòt dèdiké tout kò zòt pou fè sèvis Senyè-a san zòt tjenn anyen dèyè.
36 Mé si an nonm kwè i sipozé mayé épi ti fi-a i byen épi-a paski i ni an chay chalè épi i pa sa tjenn kòʼy tjantjil, sa pa ni défo adanʼy. Sa pa péché. Kité yo mayé. 37 Mé si i ja fè lidéʼy pou pa mayé épi i sa wèsté tjantjil, épi la pa ni pyès lòt wézon pou yo sa mayé — si i ja fè lidéʼy konsèné sa — i kay fè byen si i pa mayé. 38 Kon sa nonm-lan ki mayé-a ka fè byen, mé sa ki pa mayé-a ka fè jik pli mèyè. 39 An madanm ni pou kontiné an mawiyaj li tout tan mawiʼy ka viv, mé si mawi-a vini mò, lè sala i ni libètéʼy pou i sa viwé mayé ankò épi moun-an i vlé-a, dépi nonm-lan ka kwè an Jézi. 40 Kanmenm, i kay pli bon pou madanm-lan si i wèsté pa kòʼy. Sé sa mwen ni pou di asou sa. Épi mwen kwè Lèspwi Bondyé ka kondwi mwen lè mwen di sa.