9
Dwa An Zapòt
Ès si mwen pa ni libèté mwen? Ès si mwen pa an zapòt? Ès si mwen pʼòkò wè Jézi Senyè nou? Épi mannyè Bondyé ka twavay an lavi zòt-la, ès si sa pa ka moutwé twavay-la mwen ka fè bay Senyè-a? Menm si lézòt moun pa aksèpté mwen kon an zapòt, zòt ja aksèpté mwen pou vwé. Paski mannyè-a zòt menm ka viv lavi zòt manché an Senyè-a sé asé pou moutwé mwen sé an zapòt.
Sé kon sa mwen ka fè défans mwen douvan sé moun-an ki ka jijé mwen-an: Ès si nou pa ni dwa-a pou manjé? Ès si mwen pa ni dwa-a pou swiv ègzanp sé lézòt zapòt-la, sé fwè Senyè-a épi Pita, pou mwen sa mayé épi mennen madanm mwen épi mwen asou voyaj mwen? Ében ès si sé mwen épi Bannabas tousèl ki ni pou twavay pou genyen jouné nou? Ki moun ki kay fè twavay an sòlda épi sé li menm ki ni pou fouyé lanmenʼy an pòch li? Ki plantè ki kay planté an jaden pou i pa manjé an sé fwi-a? Ki moun ki ka otjipé kabwit épi i pa kay bwè lèt kabwit-la?
Sé bagay sala pa sòti di bonn tèt mwen. Lwa Moziz-la ka di menm bagay-la. Paski lwa-a Moziz ékwi-a di, “Zòt pa ni pou bouklé djòl bèf-la lè i ka pilé sé gwenn-an.” Ès si zòt kwè Bondyé pli mélé épi bèf? 10 Ès si sé pa nou Bondyé té ni an lidéʼy lè i di sa-a? Mé wi, sé ban nou i té ékwi. Nonm-lan ki pwépawé tè-a pou planté-a épi sa ki wékòlté-a sipozé fè twavay yo épi èspwa-a yo kay jwenn an wipa an sé gwenn-an yo ka wékòlté-a. 11 Nou ja planté bagay ki sòti an Lèspwi Bondyé an tjè zòt. Ès si zòt kwè nou ka mandé twòp si zòt ni pou ban nou sé bagay-la nou bizwen-an pou nouwi kò nou? 12 Si lézòt ni dwa pou èspéyé zòt ba yo an lavi, ès si nou pa ni pli dwa pasé yo?
Mé nou pʼòkò sèvi dwa sala. Pito, nou pwan pasyans épi tout bagay pou asiwé pyès bagay pa kay anpéché nou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi. 13 Mwen asiwé zòt sav sé nonm-lan ki ka twavay an Kay Bondyé-a ka jwenn manjé yo an sé manjé-a ki an Kay Bondyé-a, épi sé sa ki ka ofè sakwifis asou lotèl-la koté yo ka ofè sakwifis-la ka jwenn an wipa adan sé bagay-la yo ka ofè-a. 14 An menm mannyè-a Senyè-a ja konmandé kon sa sa ki ka pwéché Bon Nouvèl-la ni dwa-a pou sipòté kò yo pa Bon Nouvèl-la yo ka pwéché-a.
15 Mé mwen pʼòkò sèvi pyès sé dwa sala, ni mwen pa ka ékwi pou éklamé sé dwa sala pou kò mwen. Mwen simyé mò pito mwen pèd wézon sala mwen ni-an pou bavadé-a. 16 Mwen pa ni pyès dwa pou mwen bavadé lè mwen ka pwéché Bon Nouvèl-la, paski sé Bondyé ki ja konmandé mwen pou fè sa. I té kay byen téwib pou mwen si mwen pa té pwéché Bon Nouvèl-la. 17 Si mwen fè twavay sala paski mwen chwazi pou fè sa, mwen adan tit pou sa jwenn péyiman. Mé sé pa mwen ki chwazi pou fèʼy, sé an wèskonsabilité Bondyé mété asou mwen. 18 Bon — ki péyiman mwen kay jwenn? Péyiman-an sé pwivilaj-la pou pwéché Bon Nouvèl-la san mandé pou lajan. Mwen pa ka éklamé dwa mwen kon mwen ka pwéché Bon Nouvèl-la.
19 Magwé mwen pa èslav pyèsonn, mwen ja fè kò mwen vini èslav tout moun pou mwen sa genyen tout moun mwen ni chans-lan pou genyen. 20 Lè mwen té ka twavay anpami sé Jwif-la, mwen té viv menm kon an Jwif pou mwen té sa genyen yo. Épi menm si mwen menm pa anba lwa Moziz-la, mwen ka viv menm kon si mwen té anbaʼy lè mwen ka twavay épi moun ki ka swiv sé lwa sala, pou mwen sa genyen yo bay Jézi. 21 An menm mannyè-a, lè mwen ka twavay épi moun ki pa Jwif, mwen ka viv menm kon yo, mwen pa ka mansyonnen lwa sé Jwif-la. Mwen ka fè sa pou mwen sa genyen sé moun-an ki pa Jwif-la bay Jézi. Sa pa vlé di kanmenm mwen ka kasé lwa Bondyé. Okontwè mwen ka swiv lwa Jézi byen. 22 Anpami sé sa ki fèb an lafwa-a mwen vini menm kon yonn an yo, pou mwen sa genyen yo. Kon sa mwen ka vini tout bagay pou tout moun, pou mwen pé sové adan yo an népòt mannyè ki posib.
23 Tout sé bagay sala mwen ka fè pou lapéti Bon Nouvèl-la, pou mwen sa jwenn an pa an sé bennéfis-la konmisyonʼy ka mennen-an. 24 Mwen asiwé zòt sav an chay moun sa kouwi adan an kous mé sé yon sèl adan yo ki ka genyen kous-la. Kon sa zòt sipozé kouwi adan an mannyè pou zòt sa genyen kous-la. 25 Tout moun ki ka kouwi, yo ka twavay wèd lè yo ka pwépawé kò yo pou yo sa genyen kouwonn-an ki pa ka menm diwé-a. Mé nou ka fè pwépawasyon pou genyen an kouwonn ki ka diwé pou lavi diwant. 26 Sé sa ki fè mwen ka kouwi dwèt pou mwen wivé an lòt bout-la. Sé sa ki fè mwen kon an nonm ki pa ka gaspiyé koulpwenʼy lè i an batay. 27 Mwen ka twété kò mwen wèd pou fè lachè mwen obéyi mwen, avan lè mwen fini pwéché bay lézòt, Bondyé di mwen pa bon asé pou fini kous-la.