10
Pòl Vèti Konsèné Fo Bondyé
Fwè èk sè, mwen vlé zòt chonjé ki sa ki wivé sé gwan gwanpapa nou-an ki té swiv Moziz-la, mannyè an nwaj gadé apwé yo tout épi yo tout pasé san twaka adan lanmè-a yo ka kwiyé Lanmè Wouj-la. Yo tout té batizé adan nwaj-la épi an lanmè-a kon moun ki ka swiv Moziz. Yo tout manjé menm manjé-a Bondyé ba yo pa pouvwaʼy-la, épi yo tout bwè dlo-a Bondyé fè koulé sòti an wòch-la ki té alé épi yo-a. Wòch sala sété Jézi menm. Mé magwé tout sa, Bondyé pa té satisfè épi plizyè an yo, épi kon sa i détwi yo épi i simen kò mò yo-a tout an tè-a yo té ka maché-a.
Bon, tout sa sé an ègzanp ban nou, pou vèti nou pou nou pa ni pyès déziwasyon pou fè mové bagay kon yo té fè-a. Ni nou pa ni pou adowé fo bondyé, kon adan sé moun sala fè. Kon lévanjil-la di, “Sé moun-an asid pou manjé épi bwè, épi la yo koumansé dansé.” Nou pa sipozé antanmé vyé lavi, kon adan té fè, épi venn twa mil adan yo mò adan yon sèl jou. Nou pa sipozé miziwé pasyans Senyè-a kon adan yo té fè, épi sèpan détwi yo. 10 Ni nou pa sipozé bougonnen nonplis, kon adan yo fè, épi nanj lanmò-a fini épi yo.
11 Tout sé bagay sala wivé yo kon an ègzanp pou sé lézòt-la, épi i matjé an lévanjil-la pou vèti nou. Paski nou ka viv adan an tan ki pwé finisman-an. 12 Népòt moun ki kwè i ka doubout fò an lafwa sipozé pwan bon pokosyon avan i tonbé. 13 Lè ou anba tantasyon, sé pou ou sav i ni lòt moun ki anba menm sé tantasyon sala. Mé Bondyé ka tjenn pwonmèt li, épi i pa kay kitéʼw pasé anba pyès tantasyon ki kay twò fò paséʼw. Lè ou anba tantasyon sala, i kay baʼw kouway-la pou ou sa diwé, épi i kay toujou ouvè an chimen baʼw pou ou sa chapé.
Dinen Senyè-a Épi Dinen Denmou
14 Kon sa, fwè èk sè, pa adowé fo bondyé pyès. 15 Mwen ka palé bay zòt kon moun ki ni lasajès. Mwen vlé zòt jijé pou kò zòt menm sé bagay-la mwen ka di-a. 16 Lè nou bwè an pòt-la nou ka sèvi-a lè nou ka sélébwé dinen Jézi-a — sa nou ka wimèsyé Bondyé pou-a — vwéman nou ka pwan an pa an san Jézi kouman? Menm mannyè-a, lè nou kasé pen-an pou nou manjé, nou ka pwan an pa adan kò Jézi kouman? 17 Kon la ni yon sèl pen, menm si la ni nou an chay, nou sé yon sèl kò, paski nou tout ka sépawé menm pen-an.
18 Chonjé sé manmay Izwayèl-la — yo té ka manjé adan sé vyann-an yo té ka ofè bay Bondyé-a. Mannyè sala yo té ka pwan an pa an sakwifis-la. 19 Ki sa ou kwè mwen vlé di, an fo bondyé ében manjé-a yo ofè ba yo-a sé an bagay tou? 20 Non! Sa mwen vlé di-a sé sa: Sé bagay-la sé moun-an ki pa ka kwè an Bondyé ka ofè-a, yo ka ofèʼy bay denmou. Épi mwen pa vlé zòt pwan pa an pyès bagay denmou. 21 Ou pa sa bwè an pòt Jézi-a, épi a menm lè-a bwè an pòt denmou. Ou pa sa manjé asou tab Senyè-a, épi a menm lè-a manjé asou tab denmou. 22 Ès si nou vlé fè Bondyé jalou? Ében ès si nou kwè nou fò pasé Bondyé?
Libèté-a Nou Ni-an
23 Nou ni dwa-a pou fè népòt bagay, mé sa pa vlé di tout bagay bon pou fè. Nou ni dwa-a pou fè népòt bagay, mé sé pa tout bagay ki kay fè nou pwofité an lèspwi. 24 Pyèsonn pa sipozé katjilé asou sa ki bon pou kòʼy yonn. I sipozé katjilé asou sa ki bon pou lézòt osi.
25 Ou ni libèté-a pou manjé népòt vyann yo ka vann an laplas-la san mandé pyès kwèsyon pou lapéti konsyans ou. 26 Kon lévanjil-la di, “Latè-a épi tout sa ki adanʼy sé sa Bondyé.” 27 Si an moun ki pa ka kwè envitéʼw pou yon wipa épi ou fè lidéʼw pou alé, manjé népòt bagay yo mété douvanʼw, épi pou lapéti konsyans ou pa mandé pyès kwèsyon.
28 Mé si an moun diʼw, “Yo té ja ofè manjé sala kon an sakwifis bay bondyé yo,” lè sala ou pa ni pou manjé manjé sala, pou lapéti moun-an ki diʼw sa-a épi pou lapéti konsyans li. 29 Sa sé pou lapéti konsyans lòt moun-an, épi sé pa pou lapéti konsyans ou menm.
Mé ki mannyè sé konsyans an lòt moun ki ni pou di mwen ki mizi libèté pou mwen ni? 30 Si mwen wimèsyé Bondyé pou manjé-a i ban mwen-an, pouki pou pyèsonn kwititjé mwen asou manjé-a mwen mandé Bondyé pou benni-an?
31 Ében, népòt bagay ou fè, menm si sé manjé ében bwè, fèʼy adan an mannyè ki kay bay Bondyé lonnè. 32 Sé pa pou ou bay pyèsonn wézon pou fè sa ki pa bon, menm si sé Jwif ében moun ki pa Jwif ében légliz Bondyé-a. 33 Ou sa wè mwen ka éséyé pou plè tout moun an tout mannyè. Paski mwen pa ka gadé pou lavantay bay kò mwen, mwen ka gadé pou fè bon bay tout moun, kon sa yo pé sové.