13
Lanmityé
Mwen pé sa palé sé langaj-la lézòm ka palé-a, épi jik sé sa nanj ka palé, mé si mwen pa ni lanmityé, pawòl mwen kay menm kon lè ou ka konyen an bonm zenk vid, ében lè ou ka sonnen klòch. Mwen pé ni pouvwa-a pou di konmisyon Bondyé, mwen pé konnèt tout bagay épi mwen pé sa konpwann tout lavéwité ki té séwé; mwen pé ni tout lafwa-a ki sa fè sé mòn-an sòti an plas, mé si mwen pa ni lanmityé, mwen pa anyen. Mwen pé bay tout bagay mwen ni épi jik kité yo bwilé kò mwen, mé si mwen pa ni lanmityé, sa pa kay sinifyé mwen anyen.
Lanmityé ni pasyans épi i ni bon mannyè. I pa jalou épi i pa ni lògèy. Lanmityé pa hadi. I pa ka gadé pou lantéwéʼy tousèl. Anyen pa kay fèʼy faché. I pa ka tjenbé moun an tjèʼy. Lanmityé pa ka widjèwté an movèzté, mé i ka widjèwté an lavéwité-a. Lanmityé ni abilité-a pou soufè tout bagay. I pa janmen pèd lafwa. I toujou ni èspwa, épi pasyans li pa janmen bout.
Lanmityé ka diwé pou tout tan. La ni konmisyon moun ka wisivwè an lanmen Bondyé pou yo di, mé sa kay fini anyen. La ni kado ka fè moun palé an langaj ki étwanj, mé sa kay doubout. La ni sa nou konnèt, mé i kay fini anyen osi. Paski sa nou konnèt épi abilité-a nou ni pou di konmisyon Bondyé-a pʼòkò fini bon. 10 Mé lè sa ki pawfé-a vini, sa ki pʼòkò bon asé an nou-an kay fini anyen.
11 Lè mwen té an ti manmay, mwen té ka palé kon an ti manmay, mwen té ka katjilé kon an ti manmay, mwen té ka wézonnen kon an ti manmay. Lè mwen vini an nonm, mwen kité tout zafè ti manmay sala dèyè do mwen. 12 Sa nou ka wè apwézan-an sé menm kon an imaj nou ka wè toub adan an miwè. Mé an tan ki ka vini nou kay wè tout bagay aklè. Mwen pʼòkò fini konpwann tout bagay konsèné Bondyé, mé mwen kay konpwann tout bagay menm kon Bondyé konpwann tout bagay konsèné mwen.
13 Kon sa la ni twa bagay ki kay wèsté: lafwa, èspwa épi lanmityé. Épi pli gwan an sé twa bagay sala sé lanmityé.