15
Wézèwèksyon Jézi Kwi
Bon, fwè épi sè, mwen vlé zòt chonjé Bon Nouvèl-la mwen pwéché bay zòt-la, sa zòt wisivwè kon an fondasyon pou zòt sa doubout fò-a. Bon Nouvèl sala kay sové zòt, si zòt doubout fò adanʼy. Si zòt pa doubout fò adanʼy, sa vlé di zòt ja kwè an ven.
Paski mwen ja délivwé bay zòt sa mwen wisivwè ki enpòtan an chay-la: Sa sé ki Jézi mò pou péché nou, menm kon i ékwi an lévanjil-la, yo téwéʼy épi i wésisité twa jou apwé, menm kon i ékwi an lévanjil-la. Épi i fè Pita wèʼy, épi apwé i fè sé douz zapòt-la wèʼy osi. Apwé sa pli pasé senk san an sé moun-an ki té ka swiv li-a wèʼy ansanm. Plizyè an yo ka viv toujou, magwé adan ja mò. Apwé, i fè Jémz wèʼy, épi apwé sa i fè tout sé zapòt-la wèʼy. Apwé tout sa, magwé mwen té menm kon an ich manmanʼy té fè an fòs kouch,* menm kon an ich manmanʼy té fè an fòs kouch. Ében, ...menm kon an ich ki fèt avan tanʼy. i fè mwen wèʼy osi.
Sé mwen ki pli ba an sé zapòt-la, épi mwen pa menm méwité pou moun kwiyé mwen an zapòt paski mwen fè légliz Bondyé-a soufè. 10 Mé sé lagwas Bondyé ki fè mwen sa mwen yé-a, épi lagwas-la i ban mwen-an pa té an ven. Okontwè mwen twavay pli wèd pasé pyès sé lézòt zapòt-la magwé sé pa mwen ki fèʼy di bonn tèt mwen — sé lagwas Bondyé ki épi mwen. 11 Kon sa, menm si i té sa mwen pwéché ében sa sé lézòt zapòt-la pwéché, sé konmisyon sala nou kontiné ka pwéché, épi sé adanʼy zòt ka kwè.
Wézèwèksyon Nou
12 Bon, si nou ka pwéché ki Jézi ja wésisité hòd lanmò, ki mannyè adan ki anpami zòt ka di ki moun ki ja mò pa kay wésisité hòd lanmò? 13 Ében, si moun ki ja mò pa kay wésisité, sa vlé di pa menm Jézi ki wésisité hòd lanmò. 14 Épi si Jézi pʼòkò té wésisité hòd lanmò, pwéché-a nou ka pwéché-a épi lafwa-a zòt ni an Jézi-a tout an ven. 15 Pa sa tousèl — i ka moutwé sa nou ka di konsèné Bondyé-a pa vwé, paski nou di i wésisité Jézi hòd lanmò. Mé si i vwé moun ki ja mò pa ka wésisité, ében, Bondyé pa té wésisité Jézi hòd lanmò. 16 Paski si moun ki ja mò pa ka wésisité, sa vlé di Jézi pʼòkò wésisité nonplis. 17 Épi si Jézi pʼòkò wésisité, sa vlé di lafwa-a zòt ni an Jézi-a pa kay sinifyé zòt anyen épi zòt anba pouvwa péché toujou. 18 Sa vlé di osi, sé moun-an ki té ka kwè an Jézi-a, yo tout ja péwi kon yo mò-a. 19 Si èspwa-a nou ni an Jézi-a bon an lavi sala tousèl, nou sipozé fè moun lapenn pasé tout lézòt moun asou latè sala.
20 Mé lavéwité-a sé sa: Jézi ja wésisité hòd lanmò. Sé li ki pwèmyé an tout moun ki kay wésisité. 21 Kon sé an nonm ki mennen lanmò, menm mannyè-a sé an nonm osi ki mennen wézèwèksyon hòd lanmò. 22 Menm kon an Adanm tout ka mò, sé kon sa an Jézi tout ka jwenn lavi. 23 Mé chak moun kay wésisité mannyè Bondyé ja établi: Jézi wésisité avan, épi lè Jézi déviwé tout sé moun li-an kay wésisité. 24 Apwé sa, finisman latè sala kay vini — sa sé lè Jézi kay détwi tout lòt kondwit épi tout lòt lotowité épi tout lòt pouvwa, épi apwé sa i kay délivwé wéyòm-lan an lanmen Bondyé Papa. 25 Paski Jézi ni pou kondwi jis tan Bondyé mété tout lèlmiʼy anba pyé i menm Jézi. 26 Dènyé lèlmi ki kay détwi sé lanmò. 27 Lévanjil-la di, “Bondyé mété tout bagay anba dé pyé Gason Lézòm.” Mé lè i di, “tout bagay,” sa pa vlé di Bondyé sé yonn adan sé bagay sala, paski sé Bondyé ki bay Jézi pouvwa asou tout bagay. 28 Mé lè tout bagay ja plasé anba kondwit Jézi, Gason-an kay abésé kòʼy bay Papa-a, ki té ba li pouvwa-a pou fè sa, épi Bondyé kay kondwi anho tout bagay.
29 Bon, sé moun-an ki batizé pou sé sa ki ja mò-a, ki sa sa kay sinifyé yo si moun ki mò pa ka wésisité pyès? Pouki pou yo batizé si yo sav moun ki mò pa kay wésisité? 30 Épi pou nou menm, pouki pou nou mété kò nou an danjé tout lè kon sa? 31 Fwè èk sè, mwen ka wè lanmò toulé jou. Mwen ka déklawé sa menm kon mwen ka déklawé mannyè zòt ja lévé né mwen kon nou manché an Jézi Kwi Senyè-a. 32 Si mwen ja goumen épi bèt mové an vil Èfésòs paski mwen té ka gadé pou an kado an latè sala, ki gany mwen jwenn an sa? Mé si moun ki ja mò pa kay wésisité, ében, kon jan latè ka di, “Annou manjé épi bwè, paski denmen nou mò.”
33 Pa kité moun kwennen zòt. “Swiv mové konpanni épi ou oblijé twapé kòʼw an dézagwéman.” 34 Lévé an sonmèy sala épi doubout lavi péché zòt-la. Zòt sipozé hont paski adan zòt pa konnèt Bondyé.
Kò-a Ki Kay Wésisité-a
35 Mé an moun pé mandé, “Ki mannyè mò-a ka wésisité? Épi ki kalité kò yo kay ni?” 36 Sòt! Lè ou planté an gwenn, i pa ka lévé tout tan i pa mò. 37 Épi sa ou planté an tè-a sé pa plan-an ki kay lévé-a. Sé an gwenn tousèl ou planté, pitèt an gwenn mi ében népòt lòt gwenn. 38 Mé Bondyé ka bay gwenn-an kò-a i vlé ba li-a. I ka bay chak gwenn kò-a ki pli bon pou gwenn sala. 39 Épi tout bagay ki ka viv pa ni menm kò: Lézòm ni yon kalité kò, zannimo ni an lòt kalité, jibyé ni yon kalité épi pwéson ni an lòt kalité osi. 40 La ni kò osi an lézè-a épi la ni kò asou latè. Bèlté sé kò-a ki an lézè-a diféwan sé sa ki asou latè. 41 Sòlèy-la ni bèltéʼy menm, lalin-an ni an lòt kalité bèlté, épi sé étwal-la ni an diféwan kalité bèlté. Jik anpami sé étwal-la menm la ni diféwan kalité bèlté.
42 Épi sé menm mannyè i kay yé lè mò-a wésisité hòd lanmò. Lè kò-a téwé, i ka péwi. Lè i wésisité, i pa kay janmen mò ankò. 43 Lè kò-a téwé i lèd épi fèb; mé lè Bondyé kay wésisitéʼy, i kay bèl an chay, épi fò. 44 Lè kò-a téwé, i sé an kò ki fèt épi lachè toubonnman. Lè i kay wésisité, i kay an kò Lèspwi Bondyé ja bay lavi. Menm kon la ni an kò ki fèt épi lachè, sé menm mannyè-a la kay ni yonn Lèspwi Bondyé ja bay lavi osi. 45 Paski lévanjil-la di, “Pwèmyé Adanm-lan vini an nonm vivan.” Mé dènyé Adanm-lan vini an lèspwi ki ka fè moun viv. 46 Kò-a ki fèt épi lachè-a vini avan. Épi apwé, sa ki ni Lèspwi Bondyé-a. 47 Pwèmyé Adanm-lan fèt épi tè épi i sòti an latè-a; dézyenm Adanm-lan sòti an syèl. 48 Menm kon nonm-lan ki té fèt épi tè-a té yé, sé kon sa tout sa ki fèt an latè sala yé. Épi menm kon nonm-lan ki sòti an syèl-la yé, sé kon sa osi sé sa ki kay wèsté an syèl-la kay yé. 49 Apwézan nou menm kon Adanm, nonm-lan ki fèt épi tè-a, mé an jou nou kay kon Jézi, nonm-lan ki sòti an syèl-la.
50 Fwè épi sè, sa mwen vlé di-a sé sa: San épi lachè pa sa antwé adan wéyòm-lan Bondyé ka kondwi-a. Bagay ki ka péwi pa sa viv pou tout tan. 51 Kouté lavéwité sala ki té tjenn an sigwé-a: Nou tout pa kay mò, mé lè dènyé twonpèt-la kay souflé, nou tout kay chanjé, 52 la menm, menm kon ou bat zyéʼw. Paski lè twonpèt-la souflé, sa ki mò kay wésisité épi yo pa kay janmen mò ankò, épi nou ki ka viv toujou-a kay chanjé. 53 Paski sa ki ka péwi kay chanjé adan sa ki kay viv tout tan. Sa ki kay mò kay chanjé adan sa ki pa kay mò. 54 Lè sa fèt, sa sé lè sa ki ka péwi tounen sa ki ka viv tout tan, lè sala sa ki matjé an lévanjil-la kay vini fèt:
“Bondyé ja genyen asou lanmò nèt.”
55 Lanmò — ou genyen kouman?
Ében, moutwé mwen pouvwa-a ou ni pou pitjé-a.”
56 Sé péché ki bay lanmò pouvwa-a pou pitjé, épi sé lwa-a ki bay péché pouvwa. 57 Mé nou wimèsyé Bondyé ki sèvi sa Jézi Kwi Senyè nou ja fè-a pou ban nou pouvwa pou genyen.
58 Kon sa, sé fwè épi sè-a mwen kontan an chay-la, doubout fò épi pa kité anyen soukwéʼw. Toujou twavay wèd kon zòt ka twavay bay Senyè-a, kon zòt sav anyen zòt fè bay Senyè-a pa kay an ven.

*15:8 menm kon an ich manmanʼy té fè an fòs kouch. Ében, ...menm kon an ich ki fèt avan tanʼy.