16
An Kado Bay Sé Ich Bondyé-a
Bon, konsèné lajan-an zòt ni pou anmasé bay sé ich Bondyé-a ki Jérouzalèm-lan — zòt sipozé fè menm bagay-la mwen di légliz Galécha-a pou fè-a. Toulé Dimanch zòt chak sipozé mété an lavi asou koté, menm kon Bondyé ja benni zòt, épi sanbléʼy kon sa la pa kay ni pyès wézon pou zòt anmasé lajan lè mwen vini. Lè mwen vini mwen kay bay sé nonm-lan zòt chwazi-a an lèt ki kay di ki moun ki voyé yo, épi mwen kay voyé yo pòté sé kado zòt-la Jérouzalèm. Si i kay bon pou mwen alé osi, yo kay alé épi mwen.
Plan Pòl
Mwen kay vini wè zòt lè mwen sòti Masédonnya, paski mwen kay wèsté péyi Masédonnya kon mwen asou chimen ka vini wè zòt-la, mé pa pou lontan. I pé mwen kay pasé an ti tan épi zòt, pitèt tout sézon mové tan-an, épi la zòt kay sa édé mwen pou mwen sa kontiné voyaj mwen, sa sé népòt lòt koté mwen ni pou alé lè mwen sòti Kòrint. Mwen pa vlé wè zòt an pasan tousèl. Mwen kwè mwen kay sa wèsté pou an chay tan épi zòt si Bondyé vlé.
Mwen kay wèsté isi-a Èfésòs pou jik jou-a yo ka sélébwé Fèt Pentikòs-la, paski an lapòt ja ouvè isi-a pou mwen sa koumansé an twavay ki enpòtan, menm si la ni an chay moun ki kont sa mwen ka fè-a.
10 Si Timòfi vini Kòrint, wè ki pyèsonn pa fèʼy ében diʼy anyen pou fèʼy pè, paski i ka twavay bay Senyè-a menm kon mwen ka fè. 11 Pyèsonn pa sipozé twétéʼy akwèdi i pa anyen, mé pito sa zòt sipozé édéʼy pou i sa kontiné voyaj li an lapé. Kon sa i kay viwé vini jwenn mwen, paski mwen ka èspéyéʼy viwé épi sé lézòt fwè-a.
12 Bon, konsèné fwè Apòlòs — konstan mwen ka ankouwajéʼy pou alé épi sé lézòt fwè-a wè zòt, mé i pʼòkò fini asiwé si pou alé a lè sala. Mé lè i jwenn an chans i kay vini.
Dènyé Pawòl
13 Véyé byen! Doubout fò an lafwa-a zòt ni-an. Sé pou zòt bwav, sé pou zòt fò, 14 sé pou zòt fè tout bagay an lanmityé. 15 Zòt sav konsèné Stèfannas épi fanmiʼy. An péyi Akéya yo sé pwèmyé moun ki vini kwè, épi yo ka twavay épi tout fòs yo bay sé ich Bondyé-a. 16 Mwen ka mandé zòt pou swiv kondwit moun kon sa, épi népòt moun ki ka twavay épi yo.
17 Mwen té kontan lè Stèfannas, Fòtinatòs épi Achaykòs té wivé, paski yo ja fè mwen obliyé mannyè mwen té ka mantjé zòt-la. 18 Yo ja ankouwajé mwen an chay, menm kon yo ja ankouwajé zòt-la. I méwité pou kouté moun kon sa lè yo ka palé.
19 Sé légliz-la ki an pawès Écha-a voyé di zòt bonjou. Akwila épi Priska, ansanm épi sé fwè èk sè-a ki ka asanblé an kay yo-a, voyé an bèl bonjou bay zòt an non Senyè-a. 20 Tout sé fwè épi sè-a ki isi-a voyé di zòt bonjou.
Di yonn a lòt bonjou adan mannyè-a fwè èk sè sipozé fè-a.
21 Gadé! mwen Pòl ka ékwi zòt bonjou sala épi lanmen mwen menm.
22 Si an moun pa enmen Jézi, moun sala ni malédisyon.
Marannafa — Sa vlé di, “Senyè nou, vini.”
23 Mwen ka mandé Senyè Jézi pou bay zòt lagwas. 24 Mwen ka voyé lanmityé mwen bay zòt tout an non Jézi Kwi.