^
PWÈMYÉ JAN
Maché An Klèté
Jézi Édé Nou
Konmandman Nèf-la
Lèlmi Jézi
Ich Bondyé
Ni Lanmityé Pou Yonn A Lòt
Véyé Sé Lèspwi-a Byen
Lanmityé Bondyé Épi Lanmityé Nou
Lafwa An Gason Bondyé
Kon Mwen Ka Fini Ékwi