Pwèmyé
Lèt-la
Jan
Ékwi-a
Sété zapòt Jan, gason Zèbèdi-a, ki ékwi lèt sala. Jan ékwi lèt sala pou vèti épi pou enstwi sé moun-an konsèné sé pawòl mansonj-lan ki di Jézi pa té vini an lachè-a. Lésisyon sala té ka di, Jézi té annèk fè akwèdi i té an nonm. Kon sa, sa yo té ka di-a sé sa: Jézi pa té vini kon an moun, épi si i pa té vini kon an moun sa vlé di i pa té sa mò pou péché. Yo di Jézi té fè akwèdi i té mò.
Nou ni wézon pou kwè lèt sala té ékwi apwé liv Bon Nouvèl-la Jan té ékwi-a:
1. An chay lè i mansyonnen bagay liv Bon Nouvèl-la té ja èspliké byen klè. I sanm Jan té sav sé moun-an ki té kay wisivwè lèt sala té ja konnèt konsèné Bon Nouvèl-la.
2. Pwòblenm-lan i té ni épi sé kalité vyé lésisyon sala pa té pawèt an liv Bon Nouvèl-la. I sanm vyé lésisyon sala té dévlopé apwé Jan té ékwi liv Bon Nouvèl-la.
An lèt sala, Jan di Bondyé té ja wévélé kòʼy an Jézi Kwi pou i té sa bay tout sa ki kwè lavi étonnèl. I di Bondyé sé klèté, i sé lavéwité épi i sé lanmityé.
1
Sa ki té la dépi an koumansman-an, sé li nou ja tann épi wè èk zyé nou. Nou ja gadéʼy épi touchéʼy èk lanmen nou, épi sé li ki pawòl-la ki ka bay lavi-a. Épi lavi sala té wévélé ban nou, épi nou wèʼy, épi nou tèstifyé sa, épi nou di zòt konsèné lavi étonnèl sala, ki té épi Papa-a épi nou té wè-a. Nou di zòt sa nou ja wè épi tann, kon sa zòt pé viv byen épi nou, menm kon nou ka viv byen épi Papa-a èk Gasonʼy Jézi Kwi. Épi nou ka ékwi sa kon sa nou kay plen épi djèwté.
Maché An Klèté
Mi konmisyon-an i di nou-an épi nou déklawé bay zòt-la: Bondyé sé klèté épi i pa ni pyès kalité nwèsè andidanʼy. Si nou di nou ka viv byen épiʼy paditan nou ka maché an nwèsè toujou, nou manti épi nou pa ka viv an lavéwité. Mé si nou ka maché an klèté menm kon i an klèté-a, sa vlé di nou ka viv byen épi yonn a lòt, épi san Jézi, Gason Bondyé, ja nétwayé tout péché sòti an lavi nou. Si nou di nou pa ni péché, nou ka kwennen kò nou épi lavéwité-a pa andidan nou. Bondyé toujou ka fè sa ki dwèt, épi si nou konfésé péché nou, nou sa konté asouʼy pou pawdonnen péché nou épi nétwayé tout movèzté sòti an lavi nou. 10 Si nou di nou pʼòkò péché, nou ka kwiyé Bondyé an mantè, épi pawòl li pa andidan nou.