3
Gadé kalité lanmityé-a Papa-a ja ban nou-an, anfen i ka kwiyé nou ich li. Épi sé ich Bondyé nou yé pou vwé. Wézon-an latè-a pa konnèt nou-an sé paski latè-a pa té konnèt li osi. Sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, apwézan nou sé ich Bondyé. Nou pa fini sav ki mannyè nou kay yé, mé nou sav lè i kay viwé, nou kay menm kon li, paski nou kay wèʼy menm kon i yé-a pou vwé. Épi népòt moun ki ni èspwa sala an Jézi ka vini nèt menm kon Jézi nèt.
Moun-an ki péché-a ka kasé lwa Bondyé. Anfen péché menm sé lè ou kasé lwa Bondyé. Zòt sav kon sa Jézi Kwi vini pou pawdonnen péché, épi an li menm la pa ni pyès péché. Pyèsonn ki ka viv manché épi Jézi pa ka kontiné péché. Moun-an ki kontiné péché-a pʼòkò ni wèʼy ében konnèt li.
Sé manmay mwen-an mwen kontan an chay-la, pa kité pyèsonn kwennenʼw. Moun-an ki ka fè sa ki bon-an dwèt menm kon Jézi dwèt. Moun-an ki ka péché-a sé ich Denmou, paski Denmou-an té péché dépi an koumansman-an. Wézon-an Gason Bondyé vini-an té pou détwi twavay Denmou-an. Pyèsonn Bondyé ja sové pa kay kontiné péché, paski lavi-a Bondyé ka bay-la ka pwofité an tjè moun sala, épi i pa sa kontiné péché, paski Bondyé ja sovéʼy.
10 Ében mi kon sa nou kay sav kilès ki ich Bondyé épi kilès ki ich Denmou: Moun-an ki ka fè mové-a sé pa ich Bondyé, ni moun-an ki pa ni lanmityé pou fwèʼy-la.
Ni Lanmityé Pou Yonn A Lòt
11 Mi konmisyon sala zòt tann dépi an koumansman-an: Nou sipozé ni lanmityé pou yonn a lòt. 12 Nou pa sipozé swiv Denmou-an kon Kén ki té tjwé fwèʼy-la. Épi pouki i tjwé fwèʼy? Paski i té ka fè twavay Denmou-an épi fwèʼy té ka fè twavay Bondyé. 13 Fwè èk sè, sé pa pou zòt twoublé si latè-a hayi zòt. 14 Nou sav kon sa nou ja sòti an kondisyon lanmò-a nou té yé-a épi nou ka viv apwézan, paski nou ni lanmityé pou sé fwè èk sè-a. Moun-an ki pa ni lanmityé-a an kondisyon lanmòʼy toujou. 15 Moun-an ki hayi fwèʼy-la menm kon yonn ki ka tjwé moun. Épi zòt sav pyès moun ki ka tjwé pa sa ni lavi étonnèl.
16 Mi kon sa nou vini konnèt sa vlé di lanmityé: Jézi Kwi bay laviʼy pou lapéti nou, épi nou sipozé bay lavi nou pou yonn a lòt. 17 Si an moun ni tout sa i vlé an latè sala épi i wè fwèʼy bizwen an bagay, mé tjèʼy pa ka bay pou i sa bay fwèʼy anyen, ki mannyè moun sala sa di i ni lanmityé Bondyé an tjèʼy? 18 Sé manmay mwen-an mwen kontan an chay-la, sé pa pou nou moutwé lanmityé an bouch nou tousèl, mé annou moutwé lanmityé-a nou ni pou vwé-a an sa nou ka fè. 19 Sé mannyè sala nou kay sav si nou konnèt lavéwité-a, kon sa nou pa kay ni pyès pèwèz lè nou an pwézans Bondyé 20 si konsyans nou bat nou. Bondyé konnèt pli pasé konsyans nou, épi i konnèt tout bagay.
21 Sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, si konsyans nou pa ka bat nou, nou kay ni konfyans an pwézans Bondyé. 22 Épi i kay ban nou anyen nou mandéʼy paski nou ka obéyi konmandmanʼy épi nou ka fè sa ki ka plèʼy. 23 Mi sa ki konmandmanʼy: Nou sipozé kwè an Gasonʼy Jézi Kwi épi nou sipozé ni lanmityé pou yonn a lòt menm kon i ja konmandé nou pou fè. 24 Tout sa ki ka obéyi konmandmanʼy ka wèsté manché an Bondyé, épi Bondyé ka wèsté an tjè yo. Lèspwi-a i ja ban nou-an sé asé pwen pou moutwé nou manché épiʼy.