4
Véyé Sé Lèspwi-a Byen
Sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, sé pa pou zòt kwè tout moun ki di yo ni Lèspwi Bondyé, mé sé pou zòt véyé byen pou wè si sé Bondyé ki voyé yo, paski latè sala ja ni an chay fo pwòfèt. Mi kon sa ou kay sav si an moun ni Lèspwi Bondyé: Pyèsonn ki dakò Jézi Kwi ja vini an lachè-a ni Lèspwi Bondyé andidanʼy, épi pyèsonn ki pa dakò Jézi vini an lachè-a pa ni Lèspwi Bondyé andidanʼy, mé sé lèspwi lèlmi Bondyé i ni, menm sa zòt tann ki té pou vini-an, épi apwézan i ja an latè-a.
Sé manmay mwen-an mwen kontan an chay-la, zòt sé sa Bondyé épi zòt ja genyen batay-la kont sé fo pwòfèt-la, paski sa ki andidan zòt-la pli fò pasé sa ki an latè-a. Yo sé sa latè-a épi latè-a ka kouté yo paski yo ka palé langaj latè-a. Nou sé sa Bondyé. Népòt moun ki konnèt Bondyé kay kouté nou, épi sé moun-an ki pa konnèt Bondyé-a pa kay kouté nou. Sé kon sa nou kay sav kilès ki ni Lèspwi Bondyé-a ki ka enstwi lavéwité-a épi kilès ki ni lèspwi-a ki ka enstwi lèwè-a.
Lanmityé Bondyé Épi Lanmityé Nou
Sé jan mwen-an mwen kontan an chay-la, annou ni lanmityé pou yonn a lòt, paski lanmityé sòti an Bondyé. Moun-an ki ni lanmityé-a sé ich Bondyé épi i konnèt Bondyé. Moun-an ki pa ni lanmityé-a pa konnèt Bondyé, paski lanmityé sé kawaktè Bondyé. Mi kon sa Bondyé moutwé lanmityéʼy anpami nou: I voyé sèl Gasonʼy-lan adan latè sala kon sa i pé ban nou lavi étonnèl. 10 Sé sa ki lanmityé: Sé pa nou ki ni lanmityé pou Bondyé avan, mé sé li ki ni lanmityé pou nou épi i voyé Gasonʼy pou i menm Bondyé té sa pawdonnen péché nou. 11 Sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, si Bondyé ni otan lanmityé pou nou, nou osi sipozé ni lanmityé pou yonn a lòt. 12 Pyèsonn pʼòkò janmen wè Bondyé. Mé si nou ni lanmityé pou yonn a lòt, Bondyé kay wèsté an tjè nou épi nou kay plen épi lanmityéʼy.
13 Nou sav nou wèsté manché an Bondyé épi i menm wèsté an tjè nou, paski i ja ban nou Lèspwiʼy. 14 Épi nou ja wè épi nou ka tèstifyé kon sa Papa-a voyé Gasonʼy pou sové latè-a. 15 Pyèsonn ki dakò kon sa Jézi Kwi sé Gason Bondyé, Bondyé ka wèsté an tjè moun sala épi moun sala ka wèsté manché an Bondyé. 16 Épi sé kon sa nou vini konnèt épi kwè lanmityé-a Bondyé ni pou nou-an.
Lanmityé sé kawaktè Bondyé, épi pyèsonn ki wèsté manché an lanmityé kay wèsté manché an Bondyé épi Bondyé kay wèsté an tjè moun sala. 17 Épi sa sé mannyè-a nou kay plen épi lanmityé kon sa nou pé ni konfyans asou jou jijman-an, paski kon Jézi yé-a, sé kon sa nou yé an latè sala. 18 Koté ki ni lanmityé pa sa ni pèwèz. Lanmityé menm ka tiwé pèwèz andidan tjè an moun, paski pèwèz menm sé an pinisyon. Si an moun ni pèwèz andidanʼy, sa vlé di moun sala pʼòkò plen épi lanmityé Bondyé.
19 Nou ni lanmityé apwézan paski Bondyé té ni lanmityé pou nou avan. 20 Si an moun di i ni lanmityé pou Bondyé épi i hayi fwèʼy, i sé an mantè, paski moun-an ki pa ni lanmityé pou fwèʼy-la i ka wè-a pa sa ni lanmityé pou Bondyé-a i pʼòkò wè-a. 21 Mi konmandman-an Bondyé ja kité ban nou-an: Zòt ki ni lanmityé pou Bondyé-a sipozé ni lanmityé pou yonn a lòt.