5
Lafwa An Gason Bondyé
Tout moun ki kwè Jézi sé Mèsaya-a sé ich Bondyé, épi si nou ni lanmityé pou Papa nou, nou ni lanmityé pou sé ich li-a osi. Épi sé kon sa nou sav nou ni lanmityé pou ich Bondyé, lè nou ni lanmityé pou Bondyé épi nou obéyi konmandmanʼy. Nou ka moutwé mizi lanmityé nou ni pou Bondyé lè nou obéyi konmandmanʼy, épi sé konmandmanʼy-lan pa wèd pou swiv. Tout ich Bondyé ka genyen batay-la kont latè-a, paski sé lafwa nou ki ka ban nou gany an batay-la kont latè-a. Kilès moun ki kay genyen batay-la kont latè-a, si pa moun-an ki kwè kon sa Jézi Kwi sé Gason Bondyé?
Épi Jézi Kwi sala, sé li ki vini épi dlo èk san-an. Sé pa épi dlo tousèl i té vini, mé épi dlo èk san. Paski sé Lèspwi-a ki tèstifyé sa, épi Lèspwi-a sé lavéwité. La ni twa ki tèstifyé sa: Lèspwi-a, dlo-a épi san-an, èk twa sala ka dakò. Nou ja aksèpté témwenyaj nonm bay, mé témwenyaj-la Bondyé bay-la pli fò pasé sa nonm. Épi sa sé témwenyaj-la i bay konsèné Gasonʼy-lan. 10 Moun-an ki ka kwè an Gason Bondyé-a ja aksèpté témwenyaj sala an tjèʼy menm. Moun-an ki pa kwè-a ja fè Bondyé gadé kon an mantè, paski i pʼòkò kwè an témwenyaj-la Bondyé ja bay konsèné Gasonʼy-lan. 11 Épi mi sa ki témwenyaj-la: Bondyé ja ban nou lavi étonnèl, épi lavi étonnèl sala sòti an Gasonʼy. 12 Moun-an ki ni Gasonʼy-lan ni lavi, épi moun-an ki pa ni Gason Bondyé-a pa ni lavi.
Kon Mwen Ka Fini Ékwi
13 Mwen ékwi sa bay zòt kon sa zòt pé sav zòt ni lavi étonnèl, sa sé zòt ki ka kwè an non Gason Bondyé-a. 14 Épi mi konfyans-lan nou ni an li-a, kon sa népòt bagay nou mandéʼy, dépi nou ka fè sa i di nou pou fè, i kay tann nou. 15 Épi si nou sav népòt bagay nou mandé i ka tann nou, nou sav kon sa nou ja jwenn bagay-la nou ka mandé pou-a. 16 Si an moun wè fwèʼy ka péché mé sé pa an péché ki ka mennen lanmò, i sipozé pwédyé bay fwèʼy épi Bondyé kay bay lavi bay sé sa péché yo pa ka mennen lanmò-a. La ni péché ki ka mennen lanmò. Mwen pa ka di an moun ni pou pwédyé pou sa. 17 Tout bagay moun fè ki pa bon sé péché, mé la ni péché ki pa ka mennen lanmò. 18 Nou sav pyèsonn ki ja vini ich Bondyé pa ka kontiné péché, paski Gason Bondyé-a kay pwotèktéʼy épi Denmou-an pa sa touchéʼy. 19 Nou sav nou sé sa Bondyé, épi tout latè-a anba pouvwa Denmou-an. 20 Épi nou sav kon sa Gason Bondyé-a ja vini épi i ja ban nou lakonpwann-an pou nou konnèt li ki sé vwéman lavéwité-a. Bon, nou manché épi li ki sé vwéman lavéwité-a paski nou manché épi Gasonʼy Jézi Kwi. Sé li ki vwéman Bondyé épi lavi étonnèl. 21 Sé manmay mwen-an mwen kontan an chay-la, tjenn kò zòt lwen fo bondyé.