^
PWÈMYÉ PITA
An Èspwa Ki Vivan
Sépawé Kò Zòt Hòd Movèzté
Wòch Vivan-an
Èslav Bondyé
Mawi Épi Madanm
Lè Ou Soufè Kon Ou Ka Fè Bon-an
Viv Bay Bondyé
Soufwans Paski Ou Ka Kwè An Jézi
Légliz-la Kon An Twipo Mouton
Dènyé Bonjou