Pwèmyé
Lèt-la
Pita
Ékwi-a
I sé zapòt Pita ki ékwi lèt sala. Pita konsidiwé kòʼy kon an moun ki wè soufwans Jézi, épi an lèt sala nou ka wè an chay sé bagay-la Jézi fè épi enstwi-a. Pita di i té “Babilonn” lè i ékwi lèt sala mé nou pa sav dwètiman ki koté an “Babilonn”. I ni moun ki kwè lè Pita di “Babilonn” sa vlé di Ronm. Nou sav an liv Wévélasyon, yo té kwiyé Ronm “Babilonn.”
An chay moun kwè Pita té ékwi lèt sala bay Jwif ki té aksèpté Jézi kon sovè yo épi yo té simen toupatou Écha. I ni lòt ki di i té ékwi bay moun ki pa Jwif. Wézon-an yo té di sa-a sé paski Pita di an lèt sala chapit yonn vèwsé dizywit, “Paski zòt sav Bondyé té ni pou péyé an pwi pou i té sa tiwé zòt anba vyé kalité lavi sala zòt éwityé pa lanmen ayèl zòt-la...” Sé pawòl sala pa ka sanm mannyè Jwif lévé.
Sé moun-an i ékwi lèt sala bay-la té ka soufè an chay pou lapéti lafwa-a yo té ni an Jézi Kwi-a. Sé kalité soufwans sala té konmen anpami moun ki té ka kwè an Jézi an tan sala. Tan sala osi moun ki té ka kwè an Jézi té ka pasé an chay pas: Moun té ka bat yo, yo té ka manti asou yo, yo té ka sali non yo épi yo té ka fè yo an chay méchansté.
Pita ékwi lèt sala pou té ankouwajé yo pou doubout fò an lafwa yo. I té vlé yo mété an lidé yo tout sé lajwa-a épi sé lézòt bèl bagay-la yo kay éwityé-a lè Jézi viwé. I ba yo lésisyon konsèné ki mannyè moun ki ka kwè an Bondyé sipozé konpòté kò yo, menm si moun ka fè yo an chay pazdwa.
Lèt sala mennen an chay èspwa an lavi sé moun-an ki ka kwè an Jézi Kwi-a. Toupatou an lèt sala i ka di yo pou mété lafwa yo an Jézi Kwi épi obéyi pawòl li.
1
Sé mwen Pita ki sé an zapòt Jézi Kwi ki ka ékwi lèt sala, bay zòt sé moun-an Bondyé ja chwazi-a ki simen kon étwanjé an tout Pontòs, Galécha, Kapadosiya, Écha épi Bifiniya. Bondyé Papa té ja sav avan, i té kay chwazi zòt épi sèvi Lèspwiʼy pou té sa fè zòt vini nèt pou li yonn, épi pou fè zòt obéyi Jézi Kwi. Zòt té nétwayé lè Jézi mò asou kwa-a bay zòt. Mwen ka mandé Bondyé pou bay zòt an gwantman lagwas épi lapé.
An Èspwa Ki Vivan
Annou wimèsyé Bondyé ki sé Papa Senyè nou Jézi Kwi. I sé kon Bondyé té ni tèlman konpasyon pou nou i ban nou an lavi ki nèf. Épi lè Bondyé wésisité Jézi Kwi hòd lanmò, sa ban nou an èspwa ki vivan. Nou ka èspéyé pou jou-a Bondyé kay ban nou tout sé bèl bennédiksyon-an i ja tjenn an syèl ban nou-an. Sé bennédiksyon sala pa sa janmen pouwi, ni gaté ében fini. Pouvwa Bondyé kay pwotèkté zòt jis tan zòt jwenn salvasyon sala, paski zòt ni lafwa an li. Bondyé kay wévélé ban nou tout sé bennédiksyon salvasyon-an asou dènyé jou-a.
Zòt sipozé kontan pou tout sé bagay sala, menm si apwézan i nésésè pou zòt sa soufè tout sòt kalité soufwans. Sé soufwans sala kay moutwé zòt ni lafwa an Jézi Kwi pou vwé. Jik lò, pou ou sa piwifyéʼy, ni pou pasé anba gwan difé, magwé an jou tout lò kay détwi. Ében sé kon sa lafwa zòt ki pli enpòtan pasé lò ni pou pasé anba an lègzanmé pou zòt sa sav si i bon. Épi asou jou-a Jézi kay pawèt pou tout moun sa wèʼy-la Bondyé kay glowifyé zòt épi bay zòt lonnè épi di zòt fè bon. Magwé zòt pʼòkò janmen wèʼy, zòt ni lanmityé pou li. Menm si zòt pa ka wèʼy apwézan, zòt ka kwè adanʼy épi zòt ka widjèwté épi an lajwa ki tèlman gwan, pa menm pawòl ki sa fini èspliké sa. Pou lapéti lafwa-a zòt mété an Bondyé-a, lam zòt ja wisivwè salvasyonʼy.
10 Sé pwòfèt Bondyé-a pwan bon pokosyon kon yo étidyé pou yo té sa konnèt tout bagay konsèné mannyè Bondyé ka sové sé sa ki ka kwè an li-an. 11 Yo té vlé sav ki lè tan sala kay yé, épi ki mannyè i kay vini — sa té lè-a Lèspwi Bondyé ki andidan yo-a té ka moutwé yo lè i té di soufwans-lan Jézi kay soufè-a, épi lonnè-a ki té kay vini apwé soufwans sala. 12 Bondyé moutwé sé pwòfèt sala, sé bagay-la yo té ka palé asou-a sé pa té pou édé yo, mé i té pou édé zòt. Sa sé lè yo té ka di sé menm bagay-la Lèspwi Bondyé ki sòti an syèl-la ka kondwi moun pou di apwézan-an kon yo ka pwéché Bon Nouvèl-la. Sé bagay sala jik nanj ki té kay vlé lonjé kou yo pou gadé.
Sépawé Kò Zòt Hòd Movèzté
13 Kon sa, ni an lidé ki fò, viv an lavi ki sèwyé. Mété tout èspwaʼw asou salvasyon-an Bondyé kay ba ou-a lè Jézi kay pawèt pou tout moun sa wèʼy-la. 14 Sé pou zòt obéyi pawòl Bondyé. Pa kité sé vyé dézi-a zòt té ni avan-an lè zòt pa té konnèt mèyè-a kondwi lavi zòt ankò. 15 Mé kon sé Bondyé menm ki kwiyé zòt pou vini sa li menm-lan, épi i bon twòp pli pasé anyen ki ni-an, zòt menm sipozé viv menm kon li an tout bagay zòt ka fè. 16 Kon lévanjil-la di, “Zòt sipozé sépawé kò zòt hòd movèzté menm kon mwen Bondyé sépawé hòd movèzté.”
17 Bondyé-a zòt ka kwiyé Papa an lapwiyè zòt-la, sé li ki ka jijé tout moun asou twavay-la chak moun ka fè san pyès pwéféwans. Kon zòt ka viv lavi zòt kon étwanjé asou latè sala, sé pou zòt bay Bondyé tout wèspé i méwité. 18 Paski zòt sav Bondyé té ni pou péyé an pwi pou i té sa tiwé zòt anba vyé kalité lavi sala zòt éwityé pa lanmen ayèl zòt-la. Épi pwi-a i péyé-a sé pa bagay ki ka péwi kon lò épi dajan, 19 mé sé épi lavi Jézi, ki té chè pasé pyès bagay ki janmen ni. Jézi bay laviʼy menm kon an ti mouton ki pa té ni pyès kalité défo adanʼy. 20 Bondyé té ja chwazi Jézi avan latè épi syèl sala té fèt, mé Bondyé wévéléʼy ban nou an sé dènyé tan sala pou lapéti zòt. 21 Sé Jézi ki fè zòt kwè an Bondyé-a ki wésisitéʼy an lanmò-a épi ki ba li gwan lonnè-a. Kon sa, ni lafwa zòt épi èspwa zòt sòti an Bondyé. 22 Zòt ja nétwayé lam zòt paski zòt obéyi lavéwité-a, épi zòt ja moutwé zòt ni an chay lanmityé bay sé fwè èk sè-a, kon sa toujou ni lanmityé sala pou yonn a lòt épi tout tjè zòt. 23 Zòt ja viwé fèt ankò, épi kou sala sé pa moun ki ka mò ki fè zòt, mé sé sa ki pa ka mò — sa sé pawòl Bondyé ki vivan épi ki ka diwé pou tout tan-an. 24 Kon lévanjil-la di,
“Tout lézòm sé kon zèb,
épi tout bèlté yo menm kon flè zèb.
Zèb-la ka vini mò,
épi flè-a ka annèk tonbé.
25 Mé pawòl Senyè-a kay kontiné pou tout tan.”
Épi sa sé Bon Nouvèl-la nou té pwéché bay zòt-la.