3
Mawi Épi Madanm
An menm mannyè-a, zòt sé madanm-lan ni pou abésé kò zòt anba mawi zòt kon sa si i ni pyès an yo ki pa ka kwè pawòl Bondyé, lavi-a zòt sé madanm-lan ka viv-la pé genyen yo bay Bondyé san zòt di yo an mo pawòl lè yo wè mannyè zòt ka pòté Bondyé wèspé épi mannyè zòt ka viv an lavi ki nèt. Bèltéʼw pa sipozé dépan asou bagay ou ka abiyé kòʼw épi, kon mannyè ou ka naté chivéʼw épi sé kalité bijou lò-a ou ka mété-a ében asou bèl had ki chè. Mé bèltéʼw sipozé sòti an tjèʼw, sa sé bèlté-a ki pa ka fini pyès-la épi ki ka wéfléchi adan an lavi ki janti épi byen dous. Sa ni an chay valè an pwézans Bondyé. Sé mannyè sala sé madanm tan lontan-an ki té ka adowé Bondyé-a épi ki té mété èspwa yo an li-a fè kò yo bèl, lè yo abésé kò yo anba mawi yo. Chonjé mannyè Sara obéyi Abrahanm épi kwiyéʼy ‘mèt’. Épi zòt sé ich Sara si zòt fè sa ki dwèt épi zòt pa kité anyen fè zòt pè.
An menm mannyè-a osi zòt sé mawi-a ni pou ni an bon lakonpwann kon zòt ka viv ansanm épi madanm zòt-la. Twété yo épi wèspé kon moun ki pli fèb an lachè yo, ki kay wisivwè lavi étonnèl menm kon ou. Mannyè sala pyès bagay pa kay jennen lapwiyèʼw.
Lè Ou Soufè Kon Ou Ka Fè Bon-an
Bon, avan mwen fini mwen vlé di zòt tout pou viv byen épi yon sèl lidé, soufè épi sé sa ki ka soufè-a, ni lanmityé pou yonn a lòt kon fwè èk sè. Ni an tjè fèb épi abésé kò zòt bay yonn a lòt. Lè moun fèʼw sa ki pa bon, sé pa pou ou fè yo menm bagay-la déviwé. Lè yo ensiltéʼw, sé pa pou ou ensilté yo déviwé, mé mandé Bondyé pou benni yo pito. Sé pou sa Bondyé té kwiyéʼw pou ou sa jwenn an bennédiksyon. 10 Kon lévanjil-la di, “Moun-an ki kay vlé viv an bon lavi-a ni pou doubout malpalé épi las manti asou moun. 11 Kitéʼy tounen doʼy asou péché épi fè sa ki dwèt. Kitéʼy gadé pou lapé épi swiv li épi tout tjèʼy. 12 Paski Bondyé ka toujou gadé apwé sé sa ki ka viv dwèt-la, épi i ka toujou kouté lapwiyè yo. Mé i toujou kont sé sa ki ka viv an péché-a.”
13 Kilès ki kay fèʼw soufè si ou ka twavay wèd pou fè sa ki bon? 14 Mé si ou soufè paski ou ka fè sa ki bon, ou kay jwenn an bennédiksyon. Sé pa pou ou pè pyèsonn, épi pa kité anyen twoubléʼw. 15 Mé adowé Jézi an tjèʼw épi ba li lonnè kon i sé Senyè-a. Sé pou ou toujou pawé pou bay an wépons lè moun mandéʼw konsèné èspwa-a ou ni-an, 16 mé fè sa èk wèspé épi an mannyè ki janti. Tjenn konsyans ou klè kon sa lè moun ensiltéʼw, sé sa ki ka malpaléʼw-la paski ou ka swiv Jézi Kwi-a kay hont. 17 I pli mèyè pou ou soufè lè ou fè sa ki bon si sé sa Bondyé vlé, pito ou soufè paski ou ka fè bagay ki pa bon. 18 Paski Jézi mò yon sèl fwa pou bon, épi lanmòʼy sé pou tout tan. Sa ki té ka viv dwèt-la mò pou lapéti sé sa ki pa té ka viv dwèt-la, pou i té sa mennen nou bay Bondyé. Moun fè Jézi jwenn lanmòʼy an lachèʼy, mé Lèspwi Bondyé fèʼy viv ankò. 19 Jézi té pwéché bay sé lèspwi-a ki té tjenn an pwizon-an, 20 sé sa ki té dézobéyi Bondyé an tan lontan lè Bondyé èspéyé asou yo épi an chay pasyans an tan Nowa, patan batiman-an té ka fèt-la. Déotwa moun tousèl ki té sové, sa sé ywit moun an tout. Épi Bondyé sèvi dlo-a pou sové yo. 21 Épi dlo sala kon batenm-lan ki sové zòt apwézan-an. Batenm pa vlé di pou nétwayé kò zòt, mé sa i vlé di sé pou kwiyé asou Bondyé épi an konsyans ki klè, épi sé kon sa Bondyé ka sèvi wézèwèksyon Jézi Kwi pou sovéʼw. 22 Apwézan Jézi an syèl. I asid asou fasad lanmen dwèt Bondyé ka kondwi épiʼy, anho tout nanj, tout lotowité épi tout pouvwa.