4
Viv Bay Bondyé
Bon, kon Jézi soufè an lachèʼy-la, sé pou zòt pwépawé pou fè menm lidé épiʼy, paski si ou dakò pou soufè bay Jézi, sa vlé di ou ja fè lidéʼw pou doubout péché. Kon sa ou pa kay gaspiyé lèstan laviʼw ka chaché dézi lachè-a, mé ou kay toujou vlé fè bagay ki kay plè Bondyé. Paski ou ja pèdi asé tan avan, ka fè bagay jan ki pa ka kwè an Bondyé ka fè. Ou té ka kouwi vyé lavi, swiv vyé dézi, bwè wonm èk toujou sou, anmizé kòʼw an tout kalité bon tan èk fèt, épi adowé fo bondyé, an bagay pyèsonn pa sipozé fè. Sé moun sala kay kwè i dwòl kon ou pa ka pwan pa an sé vyé lavi sal yo-a, épi pou sa yo kay di tout vyé kalité bagay manti kont ou. Mé yo kay ni pou wakonté lavi yo bay Bondyé ki ja pawé pou jijé ni moun ki ka viv kon sa ki ja mò. Paski sa sé wézon-an Bon Nouvèl-la té pwéché jik bay sé sa ki ja mò-a. Kon sa magwé yo ja mò menm kon tout moun oblijé mò, mé yo kay viv an lèspwi yo, menm kon Bondyé ka viv.
Finisman tout bagay ka vini touswit. Sé pou ou sa kondwi kòʼw byen épi tjenn lidéʼw klè pou ou kay sa pwédyé kon ou sipozé. Mé sa ki pli enpòtan pasé lòt bagay-la sé pou ou ni lanmityé pou yonn a lòt èk tout tjèʼw, paski lanmityé ka kouvè an latilyé péché.* paski lanmityé ka kouvè an latilyé péché. Sa sa vlé di “Si ou ni lanmityé pou lòt moun, ou kay toujou pawé pou pawdonnen yo lè yo péché kont ou,” ében pitèt, “Si ou ni lanmityé pou lòt moun, Bondyé kay pawdonnen péché ou.” Sé pou zòt wisivwè yonn a lòt lakay zòt épi djèwté an tjè zòt. 10 Kon zòt chak ja wisivwè an kado, sé pou zòt sèviʼy pou édé yonn a lòt, kon moun ki sa mennajé byen sé kado Bondyé-a ki diféwan an chak moun-an. 11 Si pyèsonn ni pou pwéché, i sipozé palé kon an moun ki ka di pawòl-la Bondyé ba li pou palé-a. Si pyèsonn ka édé lézòt, i sipozé fèʼy épi kouway-la Bondyé ba li-a. Kon sa Jézi Kwi pé fè Bondyé jwenn lonnè an tout bagay. Lonnè épi pouvwa sé sa Bondyé, pou tout tan épi tout tan. Ensiswatil.
Soufwans Paski Ou Ka Kwè An Jézi
12 Zòt sé bon jan mwen-an, sé pa pou ou soté kon ou ka soufè sé mové pas sala ki wèd an chay-la akwèdi sé an bagay dwòl ki ka wivéʼw. 13 Mé widjèwté pito kon ou ka pwan an pa an soufwans-lan Jézi soufè-a, kon sa tjèʼw kay plen épi kontantman lè pouvwaʼy kay wévélé. 14 Ou sipozé kontan si moun ka ensiltéʼw kon ou ka swiv Jézi-a, paski Lèspwi Bondyé-a ki ni tout pouvwa-a ja ka viv andidanʼw. 15 Mé lè ou soufè i pa sipozé sé paski ou tjwé moun, ében paski ou vòlè, ében paski ou ka fè bagay ki pa bon, ében paski ou ka fouyé kòʼw an zafè lézòt. 16 Okontwè si an moun soufè kon i ka pòté non Jézi Kwi-a, sé pa pou i hont, mé kitéʼy glowifyé Bondyé pou pwivilaj-la i ni-an pou pòté non sala. 17 Tan-an ja apwoché pou jijman koumansé, épi Bondyé kay jijé sé moun li-an pwèmyéman. Si jijman kay koumansé épi nou, ki sa ki kay wivé sé moun-an ki pa ka kwè an Bon Nouvèl Bondyé-a? 18 Kon lévanjil-la di,
“Si moun ki ka viv dwèt ka pasé otan twaka avan yo sa sové,
ki sa ki kay wivé sé péchè-a ki ka dézobéyi Bondyé-a?”
19 Kon sa, sé sa ki ka soufè-a paski sé sa Bondyé té vlé ba yo-a té pou kontiné ka fè bon. Yo ni pou mété lavi yo nèt anba kondwit Bondyé-a ki fè latè èk syèl-la, épi ki kay toujou fè sa i pwonmèt pou fè-a.

*4:8 paski lanmityé ka kouvè an latilyé péché. Sa sa vlé di “Si ou ni lanmityé pou lòt moun, ou kay toujou pawé pou pawdonnen yo lè yo péché kont ou,” ében pitèt, “Si ou ni lanmityé pou lòt moun, Bondyé kay pawdonnen péché ou.”