5
Légliz-la Kon An Twipo Mouton
Mwen ka plédé épi sé ofisyé-a ki an légliz zòt-la. Mwen sé an ofisyé menm kon zòt, épi mwen wè mannyè Jézi Kwi soufè. Mwen sé yonn osi ki kay jwenn an pa an pouvwa épi lonnè Jézi-a ki kay wévélé touswit-la. Gadé apwé sé ich Bondyé-a i ja mété anba kondwit zòt-la menm kon an gad mouton ka gadé apwé twipo moutonʼy. Ou pa sipozé fèʼy akwèdi sé fòsé yo fòséʼw pou fè sa, mé fèʼy épi djèwté an tjèʼw, paski sé sa Bondyé vlé ou fè. Pa fèʼy pou lapéti lajan-an ou ka jwenn-an tousèl, mé fèʼy paski ou vlé édé yo an chay. Sé pa pou ou fè kon an kolonm anho sé moun-an, mé viv laviʼw kon an bon ègzanp pou yo sa swiv. Épi lè Jézi ki anho tout sé lézòt gad mouton-an pawèt, ou kay wisivwè an kouwonn ki ni lonnè épi klèté ki pa kay janmen fini.
An menm mannyè-a, sé sa ki jenn anpami zòt-la sipozé obéyi sé sa ki ja gwan-an. Zòt tout sipozé abésé kò zòt anba yonn a lòt. Kon lévanjil-la di, “Bondyé kont moun ki ni lògèy, mé i ka antwé an favè tout sa ki ka abésé kò yo.”
Kon sa abésé kòʼw anba Bondyé-a ki ni tout pouvwa pou édéʼw-la, épi i kay fè ou jwenn an chay lonnè asou jou-a i ja désidé pou fèʼy-la. Tout bagay ou ni ki ka baʼw mal tèt, météʼy an lanmen Jézi, paski i ka gadé apwéʼw.
Sé pou ou ni an lidé ki fò épi sé pou ou pawé. Lèlmiʼw, sa sé Denmou-an, ka maché toupatou menm kon an danjéwé lyon, ka gadé pou an moun pou détwi. Pa kouté sa i ka di-a pyès. Doubout fò an lafwaʼw, paski ou sav sé fwè èk sèʼw-la ki ka wèsté an latè sala ka soufè menm kon ou. 10 Épi apwé ou ja soufè pou an ti tan, Bondyé-a ki ni tout lagwas-la ki ja kwiyéʼw pou ou sa jwenn an pa an lonnè épi pouvwa Jézi Kwi-a kay fè tout sa ki nésésè baʼw. I kay fèʼw fò an lafwaʼw. I kay fè lidéʼw fò épi i kay anpéchéʼw tiwé lidéʼw asou Jézi. 11 Bondyé ka kondwi pou tout tan épi tout tan. Ensiswatil.
Dènyé Bonjou
12 Silas édé mwen voyé lèt sala bay zòt. Mwen ka konsidiwéʼy kon an fwè ki ja mété tout konfyans li an Jézi. Mwen té vlé ankouwajé zòt épi di zòt sa mwen ja ékwi-a sé pou moutwé zòt mizi bon Bondyé bon. Kon sa kontiné ni lafwa an li.
13 Légliz-la ki an péyi Babilonn-an, sa Bondyé ja chwazi osi-a, voyé di zòt bonjou. Osi byen Mak, ki menm kon an gason pou mwen.
14 Di yonn a lòt bonjou adan mannyè-a fwè èk sè sipozé fè-a.
Mwen ka mandé Bondyé pou bay zòt tout ki manché an Jézi lapé.