^
PWÈMYÉ TÈSALONNIKA
Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Sé Moun Légliz Tèsalonnika-a
Twavay Pòl an Vil Tèsalonnika
Pòl Té Anvi Wè Sé Jan Légliz Tèsalonnika-a Ankò
Timòfi Mennen Bon Nouvèl
Lapwiyè Pòl Pou Légliz-la
Viv Pou Fè Bondyé Plézi
Jézi Kwi Kay Vini
Pwépawé Kòʼw Paski Senyè-a Ka Vini
Dènyé Pawòl Pòl