Pwèmyé
Lèt-la Pòl Ékwi Sé Moun Légliz
Tèsalonnika-a
Pòl sété an zapòt, an konmisyonnè Bondyé té chwazi pou établi légliz. I établi an légliz an Tèsalonnika ki té pli enpòtan vil an péyi Masédonnya ki té anba kondwit Ronm. La té ni dé san mil (200,000) moun ki té ka wèsté an vil-la épi la té ni an pil Jwif anpami yo. Sé Jwif-la té bay Pòl an chay opozisyon paski yo té jalou mannyè sé moun-an té ka kwè konmisyonʼy konsèné Jézi Kwi, épi mannyè an pil moun, ni Jwif ni moun ki pa Jwif, tè ka swiv li.
Sé Jwif-la fè Pòl kité Tèsalonnika byen vit, épi apwé sa, lè i té an vil Kòrint, kanmawad li Timòfi vin jwenn li la épi i wakonté Pòl mannyè sitiwasyon-an té yé an légliz Tèsalonnika-a.
Kon sa pwèmyé lèt Pòl ékwi bay sé jan Tèsalonnika-a sété pou ankouwajé sé ich Bondyé-a ki té la-a. I ékwi lèt sala pou moutwé i té kontan mannyè yo té kontiné ka kwè an Jézi Kwi épi yo doubout fò anba pèsikasyon. Épi i di yo ankò mannyè pou yo viv dwèt èk mannyè pou yo viv on lavi ki ka plè Bondyé. Èk Pòl té vlé yo konpwann sèten kwèsyon ki té ka alé anpami yo: Ki lè Jézi Kwi kay viwé ankò? Ès sé moun-an ki té ja mò-a ki té kwè an Jézi-a kay ni lavi étonnèl lè Jézi Kwi kay viwé? Pòl pwan pwivilaj sala pou di yo pou sa kontiné twavay èvèk tjenbé fò paditan yo ka èspéyé pou lè Jézi kay witounen.
1
Mwen menm Pòl, ansanm èk Saylas èvèk Timòfi, ka voyé bonjou bay zòt ki an légliz vil Tèsalonnika-a, zòt ki moun Bondyé Papa-a èvèk Jézi Kwi Senyè-a. Nou ka mandé Bondyé pouʼy moutwéʼw lagwas li épi pouʼy baʼw lapé an tjèʼw.
Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Sé Moun Légliz Tèsalonnika-a
Nou toujou ka wimèsyé Bondyé bay zòt tout épi nou toujou ka chonjéʼw an lapwiyè nou. Nou toujou ka wimèsyé Bondyé Papa nou pou mannyè ou ka viv byen paski ou ni lafwa an Jézi Kwi, épi ou ka twavay wèd paski ou ni lanmityé an tjèʼw, épi nou chonjé mannyè ou doubout fò paski ou sav ou kay viv an syèl pou tout tan épi Jézi Kwi Senyè nou.
Fwè èk sè, nou sav Bondyé enmenʼw an pil épi i té chwaziʼw pou sa li menm. Nou sav sa paski sé pa té èvèk pawòl tousèl nou té baʼw Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi, mé ou té asiwé sa nou té ka diʼw-la sété lavéwité paski Bondyé moutwéʼw pouvwaʼy, épi Lèspwi Bondyé fèʼw kwè lavéwité-a. Ou konnèt mannyè nou viv an bon lavi douvanʼw. Nou fè sa pou byenʼw. Ou swiv ègzanp nou épi ou swiv ègzanp Senyè-a, épi menm si ou té soufè an pil, ou wisivwè konmisyon-an nou mennen ba ou-a épi tjè kontan ki sòti an Lèspwi Bondyé. Sé kon sa ou vini an bon ègzanp pou tout sé moun-an ki kwè an Jézi-a ki an péyi Masédonnya épi Akéya-a. Sé pa an Masédonnya épi Akéya tousèl ou simen konmisyon Senyè-a, mé toupatou nou alé nou ka tann moun ka di mannyè ou ni lafwa an Bondyé. Sé sa ki fè la pa ni anyen nou bizwen di ankò paski tout sé moun-an ka di mannyè ou wisivwè nou lè nou té vizitéʼw. Yo ka di mannyè ou pa ka adowé imaj ankò, mé ou ka adowé épi obéyi Bondyé, sèl Bondyé-a ki ka viv-la, 10 épi yo ka di mannyè ou ka èspéyé Jézi, Gason Bondyé, ki kay vini sòti an syèl. Sé Jézi Bondyé wésisité èk sé li ki ka chapé nou anba waj Bondyé ki ka vini-an.