2
Twavay Pòl an Vil Tèsalonnika
Fwè èk sè, ou menm konnèt byen vizit-la nou té bay zòt-la pa té an ven. Ou konnèt mannyè yo té maltwété nou an vil Filipay épi yo té ensilté nou avan nou té vini an vil Tèsalonnika. Magwé nou té jwenn an pil opozisyon an vil ou-a tou, Bondyé ban nou fòs èk kouway pou nou pòté Bon Nouvèl li-a baʼw. Sa nou ka diʼw-la sé pa manti nou ka manti ni nou pa ka diʼw sa épi an vyé lidé an tèt nou ni nou pa ka éséyé kwennenʼw, mé nou toujou ka palé sa Bondyé vlé nou di paski i wè nou té vo pou pòté Bon Nouvèl-la bay moun. Nou pa ka éséyé plè nonm, mé nou ka plè Bondyé paski i konnèt tout lidé ki an sèvèl nou. Ou konnèt byen nou pa vini pou sa flatéʼw, ni nou pa vini èk bèl pawòl pou nou té sa kwennenʼw pouʼw sa ban nou lajan. Sé Bondyé menm ki témwen nou. Nou pa té ka chaché pou moun di ki mizi bon nou bon, ni ou ni lòt moun.
Kon zapòt Jézi Kwi, nou té sa oblijéʼw ban nou sa nou bizwen mé nou pa fè sa. Mé nou té janti épiʼw, menm kon yon manman ka otjipé ti manmay li. Nou enmenʼw tèlman, sé pa Bon Nouvèl Bondyé-a tousèl nou té baʼw, mé nou té kontan pou kité jis zafè nou dèyè pou lapétiʼw paski ou té tèlman chè pou nou. Fwè èk sè, ou oblijé chonjé mannyè nou twavay wèd, mannyè nou té lasé kò nou ka twavay òswè kon lajouné pou nou pa té sa fèʼw dépansé lajanʼw asou nou paditan nou té ka pwéché Bon Nouvèl Bondyé-a baʼw.
10 Ou menm ansanm épi Bondyé wè mannyè nou té ka viv douvanʼw ki kwè an Bondyé. Nou fè tout bagay adan an mannyè ki plè Bondyé, épi adan an mannyè ki dwèt épi san fòt. 11 Ou konnèt byen mannyè nou twété zòt chak, menm kon on papa ka twété ich li. 12 Nou ankouwajéʼw, nou konfòtéʼw épi nou té toujou plédé épiʼw pouʼw sa viv kalité lavi-a ki kay fè Bondyé plézi. Paski sé Bondyé menm ki ka envitéʼw pou vini anba kondwit li épi pou asid épiʼy lè i kay kondwi èk gwan pouvwaʼy.
13 Épi la ni an lòt wézon pou nou toujou wimèsyé Bondyé baʼw, paski lè nou mennen konmisyonʼy, ou koutéʼy épi ou aksèptéʼy, pa kon pawòl ki sòti an bouch moun mé kon pawòl Bondyé, kon ou sav vwéman i yé. Nou sav sé pawòl Bondyé paski Bondyé ka twavay fò andidan zòt ki kwè an li. 14 Fwè nou, menm bagay-la ki wivéʼw-la wivé sé moun légliz Bondyé-a ki an Jézi Kwi-a an péyi Joudiya. Ou soufè anba jan plas ou menm mannyè sé jan Joudiya-a soufè anba jan plas yo menm, sé Jwif-la. 15 Sé Jwif-la té tjwé Senyè Jézi Kwi épi sé pwòfèt-la èk yo pèsikité nou. Yo pa ka plè Bondyé pyès. Yo sé lèlmi tout moun.
16 Yo té jis vlé doubout nou pou nou pa pwéché bay sé moun-an ki pa Jwif-la konmisyon-an ki kay chapé yo anba péché-a. An mannyè sala tout péché-a yo té toujou ka fè-a ja wivé an mizi-a koté Bondyé pa sa sipòtéʼy ankò, épi atjwèlman waj Bondyé désann anlè yo.
Pòl Té Anvi Wè Sé Jan Légliz Tèsalonnika-a Ankò
17 Pou nou menm, fwè èk sè, lè nou té sépawé épiʼw pou an ti tak tan, dwé pa an tjè nou mé an kò nou, nou té mantjéʼw an pil épi sé pa ti anvi nou té anvi wèʼw ankò. 18 Nou té vlé viwé kotéʼw. Mwen menm éséyé plizyè fwa, mé Satan pa té ka kité nou viwé. 19 Sé ou menm ki ban nou wézon pou nou kontan kon nou ka èspéyé èk konfyans jou-a Senyè Jézi kay viwé-a. Sé ou menm ki ban nou tjè kontan épi sé ou menm ki ban nou wézon pou nou lévé tèt nou ho douvan Senyè Jézi Kwi lè i kay viwé ankò. 20 Vwéman sé ou menm ki ban nou satisfaksyon épi sé ou menm ki fè tjè nou kontan.