4
Viv Pou Fè Bondyé Plézi
Pou fini, fwè èk sè, nou té moutwé zòt mannyè pou viv an lavi ki ka plè Bondyé, épi sé kon sa ou ja ka viv vwé. Mé atjwèlman nou ka diʼw souplé, èk nou ka mandéʼw épi tout tjè nou an non Senyè Jézi Kwi pouʼw sa viv pli mèyè toujou, paski ou konnèt tout sa nou té moutwéʼw asou mannyè pouʼw viv. Sé menm sé bagay-la Senyè Jézi Kwi té moutwé nou.
Mi sa Bondyé vlé pou zòt: Sé pou zòt viv on lavi pou Bondyé yonn épi pa viv an pyès vyé lavi. Tout nonm anpami zòt sipozé konnèt mannyè pou viv byen èk madanm yo adan an mannyè ki dwèt douvan Bondyé épi adan an mannyè ki san wipwòch douvan lézòm, pa adan an mannyè pou satisfè sé dézi lachè-a kon sé moun-an ki pa konnèt Bondyé-a ka fè. An menm mannyè-a pyès fwè pa sipozé kasé tjè an lòt fwè ni pwan sa ki pou fwè-a. Nou ja diʼw sa avan épi nou té vètiʼw ki Bondyé kay pini sé moun-an ki ka fè sa-a. Bondyé pa kwiyé nou pou nou sa kouwi vyé lavi mé i kwiyé nou pou nou viv an lavi ki pou Bondyé yonn. Kon sa si pyèsonn pa fè sé bagay sala nou ka di zòt-la, sé pa nonm i ka widjèkté mé i ka widjèkté Bondyé menm ki ban nou Lèspwiʼy.
La pa té ni pyès wézon pou mwen té ékwiʼw mannyè pou enmen sé fwè-a ki kwè an Jézi-a. Bondyé menm té ja moutwéʼw mannyè pou enmen yonn a lòt. 10 Épi sé sa ou ja fè pou tout sé fwè èk sè-a ki toupatou an Masédonnya. Kon sa fwè èk sè, nou ka mandéʼw ankò souplé, fè plis toujou. 11 Sé pouʼw viv laviʼw an wipo, pouʼw sa véyé zafèʼw èk pouʼw sa twavay wèd pou achté sa ou bizwen pou viv, kon nou ja diʼw avan. 12 Sé lè ou fè sé bagay sala moun ki pa kwè an Bondyé kay wèspèktéʼw épi ou pa kay dépan asou pyèsonn pou bagay ou bizwen.
Jézi Kwi Kay Vini
13 Fwè èk sè, nou vléʼw konnèt lavéwité-a konsèné sé moun-an ki ja mò-a. Nou pa vléʼw pwan sa an lapenn, menm kon lézòt moun ki pa ka èspéyé èk konfyans ki yo kay viv épi Bondyé apwé yo mò. 14 Nou kwè Jézi mò épi i lévé ankò. Épi nou kwè Bondyé kay mennen sé moun-an ki ja mò-a viwé ansanm épi Jézi Kwi paski yo té ka kwè an li.
15 Sa nou ka moutwéʼw la-a sé sa Senyè-a di nou. Nou ki ka viv jou-a Senyè-a viwé-a pa kay alé avan sé moun-an ki ja mò-a. 16 Senyè-a menm kay désann sòti an syèl-la épi an gwo vwa ki ka konmandé, nou kay tann vwa chèf nanj-lan, épi twonpèt Bondyé kay sonnen, épi sé mò-a ki té ka kwè an Jézi-a kay lévé avan. 17 Apwé sa, nou menm ki ka viv an tan sala kay mouté ansanm épi yo an nwaj-la pou nou alé jwenn Senyè-a an lézè-a. Épi sé kon sa nou kay épi Senyè-a pou tout tan. 18 Kon sa ankouwajé yonn a lòt épi sé pawòl sala mwen diʼw-la.