5
Pwépawé Kòʼw Paski Senyè-a Ka Vini
Fwè èk sè, mwen pa bizwen ékwiʼw pou fèʼw konnèt ki jou ni ki lè sé bagay sala kay fèt. Ou konnèt byen jou-a Senyè-a kay vini-an, i kay vini menm kon an vòlè ki ka vini lannwit. Lè moun kay di, “Tout bagay ka alé byen, i pa ni anyen mové ka fèt,” sé lè sala san yo pa ka èspéyé, sé moun sala kay jwenn kò yo détwi. Senyè-a kay vini sibit menm kon mal ka vini asou an madanm ki kay fè an ti manmay, épi moun pa kay sa chapé. Mé ou menm, fwè mwen, ou pa ka viv kon moun ki an nwèsè pou jou sala vini anlèʼw kon yon vòlè ka vini san ou pa ka èspéyé. Nou tout sé moun ki ka viv an klèté, an gwan lajouné. Nou sé pa moun ki ka viv an lannwit ében an nwèsè. Kon sa nou pa sipozé dòmi menm kon lézòt moun ki pa konnèt Bondyé, mé véyé kòʼw èk tjenbé tèt ou an plas. Sé òswè moun ka dòmi épi sé òswè moun ka sou mé nou menm, nou sé moun ki ka viv lajouné épi nou sipozé tjenbé sèvèl nou an plas. Menm kon an sòlda ki kay alé an ladjè ka ni bagay pou pwotèkté kòʼy, menm mannyè-a nou ki kwè an Jézi ni pou pwotèkté kò nou kont Denmou. Mi sé bagay-la nou ni pou sèvi pou pwotèkté kò nou-an: Sé pou nou sèvi lanmityé-a nou ni pou Bondyé-a, épi lanmityé pou lézòt moun, épi sé pou nou èspéyé èk konfyans ki Jézi kay vini chapé nou anba péché. Bondyé pa té chwazi nou pouʼy té fè nou soufè anba waj li, mé i sové nou paski Jézi Kwi Senyè nou mò pou nou. 10 I mò pou nou pouʼy té sa fè nou viv ansanm épiʼy menm si nou mò ében menm si nou ka viv lè i kay witounen. 11 Sé pou sa ou ni pou ankouwajé yonn a lòt èvèk édé yonn a lòt menm kon ou ka fè apwézan.
Dènyé Pawòl Pòl
12 Bon, nou ka mandéʼw, fwè nou, pouʼw sa wèspèkté sé moun-an ki ka twavay wèd anpamiʼw-lan, sé moun-an Bondyé ja mété anhoʼw-la pou sa kondwiʼw èk enstwiʼw. 13 Sé pouʼw èstimé yo an pil épi enmen yo pou lapéti twavay-la yo ka fè-a. Épi sé pouʼw viv byen èvèk yonn a lòt.
14 Épi nou ka mandéʼw, fwè èk sè, vèti sé moun-an ki fenyan-an, ankouwajé sé moun-an ki pè-a, èvèk édé sé moun-an ki pʼòkò konnèt bagay ki bon èk bagay ki pa bon pou fè, épi sé pouʼw ni pasyans épi tout moun. 15 Sé pouʼw véyé pou pyèsonn pa wann an moun mal pou mal, mé sé pouʼw toujou fè bon bay yonn a lòt èk bay tout moun.
16 Sé pouʼw toujou ni tjè kontan. 17 Toujou pwédyé. 18 An tout bagay ki fèt, di Bondyé mèsi paski sé sa Bondyé vlé pou ou ki ka swiv Jézi Kwi.
19 Pa anpéché Lèspwi Bondyé twavay. 20 Lè an moun ka palé an konmisyon ki sòti an Bondyé, pa fè akonmsi konmisyon-an pa enpòtan. 21 Ègzanminé tout sé konmisyon-an byen. Tjenbé sa ki bon 22 épi wèsté lwen tout movèzté.
23 Nou ka mandé Bondyé menm ki ban nou lapé an tjè nou pou fèʼw viv ba li an tout mannyè. Nou ka pwédyé ankò pou Bondyé sa tjenn lèspwiʼw, lam ou épi kòʼw san fòt lè Senyè Jézi kay vini. 24 Bondyé ki kwiyéʼw pou sa li-a kay fè sa baʼw paski i toujou ka tjenbé pawòl li.
25 Fwè èk sè, nou ka mandéʼw pou pwédyé ban nou. 26 Épi di tout sé lézòt fwè-a bonjou épi bo yo kon moun ki ka viv bay Bondyé. 27 Mwen ka mandéʼw an non Senyè-a pou li lèt sala bay tout sé fwè-a.
28 Nou ka pwédyé pou lagwas Senyè Jézi Kwi toujou la épiʼw.