^
PWÈMYÉ TIMÒFI
Pòl Ka Vèti Timòfi Konsèné Moun Ki Ka Enstwi Pawòl Ki Pa Vwé
Pòl Ka Wimèsyé Bondyé Pou Konpasyonʼy
Mannyè Pou Adowé Bondyé
Moun Ki Ka Kondwi Zafè Légliz-la
Ofisyé Ki Ka Édé An Légliz-la
On Gwan Sigwé
Lè Moun Ka Simen Mové Lésisyon
On Bon Sèvant Jézi Kwi
Sa Ki Kay Wivé Madanm Mawi Yo Ja Mò
Kwèsyon Konsèné Ofisyé Légliz-la
Kwèsyon Konsèné Èslav
Fo Titja Épi Bon Wichès
Pòl Ankouwajé Timòfi