2
Mannyè Pou Adowé Bondyé
Pwèmyéman, mwen ka ankouwajéʼw pou pwédyé an chay bay lézòt. Mandé Bondyé pou i ni konpasyon asou yo, èk wimèsyéʼy pou tout sa i ka fè ba yo. Pwédyé bay sé wa-a épi tout sa ki ni lotowité pou nou sa viv an lapé épi pou nou ni wipo nou, pou nou sa sèvi Bondyé épi an lavi ki nèt. Sa sé on bagay ki bon èk i ka plè Bondyé, ki sé sovè nou, ki vlé tout nonm sové épi vini konnèt lavéwité. Paski la ni yon sèl Bondyé épi sé yon sèl nonm ki ka mennen nonm épi Bondyé ansanm, épi nonm sala sé Jézi Kwi. Sé li menm ki bay laviʼy pou i té sa mò, èk sé mannyè sala i péyé pwi-a pou délivwé lézòm an péché yo. Sa sé konmisyon-an Bondyé té ja bay sé jan latè-a menm lè-a i té pwonmèt pou fèʼy-la. Épi sa sé wézon-an Bondyé voyé mwen kon an zapòt épi an titja bay sé nasyon-an ki pa Jwif-la pou mwen sa pwéché konmisyon lafwa épi lavéwité-a. Mwen pa ka manti, mwen ka palé lavéwité.
Mwen vlé sé nonm-lan toupatou pou pwédyé, épi sé pou lavi yo nèt kon yo ka lévé lanmen yo an lè bay Bondyé, san kòlè ében chikann. Mwen vlé osi tout sé madanm-lan an sé légliz-la pou abiyé adan an mannyè ki senp, épi had ki pwòp épi wèspèktab. Yo pa pou penyen chivé yo an mannyè ki kay fè moun enmen gadé yo, ében mété an chay glanglan asou yo, ében had ki chè. 10 Pito sa yo sipozé abiyé kò yo épi bon twavay. Sé sa ki ka sanm an madanm ki ja fè lidéʼy pou swiv Bondyé.
11 An madanm sipozé apwann an silans épi i sipozé abésé kòʼy an chay. 12 Mwen pa ka bay madanm pèwmi pou yo enstwi ében pou yo ni lotowité anho an nonm. Yo ni pou tjenn silans. 13 Paski sé Adanm Bondyé té fè avan, èvèk i vini fè Èv apwé sa. 14 Sé pa té Adanm Satan té kwennen; sé madanm-lan Satan té kwennen èk i kasé lwa Bondyé. 15 Mé Bondyé kay tjenn sé madanm-lan vivan lè yo ka fè ich, si yo kontiné an lafwa, an lanmityé épi si yo viv lavi nèt èk ki byen senp.