3
Moun Ki Ka Kondwi Zafè Légliz-la
Sa sé on pawòl ki byen vwé: Si on nonm vlé vini an ofisyé pou kondwi zafè légliz-la, sa sé on bon bagay. Pou yon moun vlé kondwi an légliz, sé pa pou i ni défo. Sé pou i ni yon sèl madanm. Sé pou i ni an lidé ki fò. Sé pou i sa kondwi kòʼy, sé pou i ni wèspé anpami moun, sé pou i sé on nonm ki ka wisivwè moun an kay li. Sé fo i sa enstwi. Sé pa pou i ka bwè twòp. Sé pa pou i sé on moun ki enmen dézagwéman, mé pito i pou on moun ki janti. Sé pa pou i sé on kankannèz ében pou li enmen lajan. Sé pou i sé yon nonm ki ka kondwi fanmiʼy byen èk fè sé ich li-a obéyiʼy èk tout wèspé. Paski si yon nonm pa konnèt ki mannyè pou kondwi fanmiʼy menm, ki mannyè i kay sa kondwi légliz Bondyé? Sé pa pou i sé yon nonm ki vini kwè an Jézi tou fwé, avan pozisyon-an antwé an tèt li épi i kwè i enpòtan pasé lézòt, èk sa kondannéʼy menm kon i té kondanné Denmou-an. Sé pou i ni bon wépitasyon anpami sé moun-an ki pa manm légliz-la. Mannyè sala moun pa kay pwanʼy sèvi widitjil épi i pa kay twapé kòʼy an zatwap Denmou.
Ofisyé Ki Ka Édé An Légliz-la
Menm mannyè-a, sé ofisyé-a ki ka édé an légliz-la ni pou moun ki méwité wèspé. Sé pa pou yo bwè twòp diven ében pou yo sé moun ki vowas pou lajan. Sé pou yo ni an konsyans ki nèt, épi mannyè sala yo kay sa tjenbé fò tout sé lavéwité-a lévanjil-la ja moutwé-a konsèné lafwa-a. 10 Avan yo vini ofisyé sé pou yo fè lòt twavay adan légliz-la. Si la pa ni anyen kont non yo, ou sa kité yo sèvi légliz-la kon an ofisyé. 11 Osi byen madanm yo, sé pou yo sé moun ki méwité wèspé, sé pa pou yo malpalan, mé sé pou yo sé moun ki ni bon lidé ki nèt épi fò. Épi sé fo yo onnèt an tout bagay. 12 An ofisyé ki ka édé an légliz-la sipozé ni an sèl madanm, épi sé pou i sa kondwi manmay li épi kay li byen. 13 Sa ki ja fè twavay yo byen kay twapé an bon wépitasyon bay kò yo, épi yo kay byen wèspèkté anpami sé moun-an, épi yo kay bwav an chay lè yo ka palé konsèné lafwa an Jézi Kwi.
On Gwan Sigwé
14 Kon mwen ka ékwi lèt sala baʼw, mwen ni èspwa mwen kay vini wèʼw touswit. 15 Mé si mwen tadé, lèt sala kay fèʼw sav ki mannyè moun sipozé kondwi kò yo anpami ich Bondyé, sa sé légliz Bondyé-a ki vivan-an, èk i sé pilotwi èk fondasyon lavéwité-a. 16 Sé lésisyon-an ki an wilizyon nou-an si tèlman gwan, nou pa sa janmen di yo pa vwé.
Jézi vini an lachè-a kon yon nonm.
Lèspwi-a fè nou wè tout sa Jézi té ka di-a sété lavéwité.
Sé nanj-lan wèʼy.
Moun pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi anpami sé nasyon-an.
Sé an li moun toupatou mété konfyans yo.
Apwé sa, Jézi mouté an syèl.