4
Lè Moun Ka Simen Mové Lésisyon
Lèspwi Bondyé té ja byen di kon sa an dènyé tan-an yon konpanni moun kay abandonnen lafwa-a yo ni an Jézi-a pou swiv mové lèspwi ki ka manti épi vyé lésisyon denmou. Sé nonm-lan ki ka enstwi sé kalité bagay sala sé vyé ipokwit mantèz. Konsyans yo ja mò akwèdi i bwilé épi an fè cho. Yo ka anpéché moun mayé épi yo ka konmandé yo pa pou manjé sèten manjé, mé sé Bondyé ki fè sé manjé sala bay moun ki ka kwè an li épi ki ja vini konnèt lavéwité, pou yo sa manjé apwé yo wimèsyéʼy an lapwiyè. Tout sa Bondyé fè bon. Pa wifizé anyen, mé aksèpté tout bagay épi wimèsyé Bondyé pou li. Paski sé pawòl Bondyé épi lapwiyè ki ka fè manjé-a bon pou nou manjé.
On Bon Sèvant Jézi Kwi
Si ou bay sé fwè-a sé lésisyon sala, ou kay an bon sèvant Jézi Kwi kon ou ka nouwi kòʼw an lavéwité-a ki an bon pawòl lévanjil-la ou ka swiv-la. Sé pa pou ou ni anyen pou fè épi sé listwa sala ki pa menm vwé-a, paski yo pa menm méwité wépété. Mé tjenn kòʼw annòd pou ou sa viv an lavi ki kay plè Bondyé. Lézèksis sa bennéfis ou an tizing, mé an lavi nèt douvan Bondyé kay bennéfis ou an tout bagay, paski Bondyé ja pwonmèt ou lavi ni apwézan ni an tan-an ki ka vini-an. Sa sé yon pawòl ki byen vwé èk moun ni pou aksèptéʼy èk kwèʼy. 10 Sé pou wézon sala nou ka débat épi twavay wèd, paski nou ja mété èspwa nou an Bondyé-a ki ka viv-la. Sé li ki sovè tout lézòm, èspwèsman sa ki ka kwè an li-a.
11 Konmandé épi enstwi sé moun-an sé bagay sala. 12 Pa kité pyèsonn maché asouʼw menm si ou sé an jenn nonm. Pito sé pou ou sé an bon ègzanp bay sé sa ki ka kwè-a, an mannyè ou ka palé, an mannyè ou ka konpòté kòʼw, an mannyè ou ni lanmityé, an mannyè ou ni lafwa, épi an mannyè ou ka viv nèt. 13 Sé pou ou asiwé sé ofisyé-a ka li lévanjil-la, pwéché, épi enstwi an sé légliz-la. 14 Toujou sèvi kado-a ou ni-an, sa Bondyé té ba ou-a menm lè sé pwòfèt-la té palé-a épi sé ofisyé légliz-la té ka mété lanmen yo asouʼw-la. 15 Twavay sala Bondyé baʼw pou fè-a, sé pou ou mété tout lidéʼw èk tout kouway ou asouʼy, pou tout moun wè pwogwéʼw. 16 Pwan pokosyon épi laviʼw épi sé bagay-la ou ka enstwi lézòt-la. Kontiné fè sé bagay sala, paski si ou kontiné ou kay sové ni kòʼw ni sé moun-an ki kay tann ou-an.