^
DÉZYENM KÒRINT
Bondyé Vlé Konsolé Nou Tout
Wézon-an Pòl Chanjé Planʼy-lan
Zòt Sipozé Pawdonnen Lézòt
Twakasman Pòl An Vil Trowas
Jézi Ban Nou Gany
Agwéman Nèf-la Bondyé Fè Épi Lézòm-lan
Viv Dwèt Lè Ou Ka Pwéché Bon Nouvèl-la
Lè Ou Ka Viv An Lafwa
Bondyé Sèvi Jézi Kwi Pou Fè Jan Épi Nou
Kay Bondyé-a Ki Vivan-an
Djèwté Pòl
Titòs Épi Sé Konpany Li-a
Kado Bay Sé Fwè Èk Sè-a
Mannyè Pòl Fè Défans Twavay Li
Pòl Épi Sé Fo Zapòt-la
Pòl Soufè Pou Lapéti Jézi
Vizyon Pòl-la Épi Pikan An Lachèʼy-la
Légliz Kòrint-lan Fè Pòl Katjilé
Sé Dènyé Vètisman-an