2
Sé pou sa mwen ja fè lidé mwen pou pa vini wè zòt ankò lè mwen an lapenn. Mé si mwen té ni pou mété zòt an lapenn, ki moun ki kay wèsté pou ban mwen djèwté, kon mwen mété zòt an lapenn-an? Mwen ékwi mannyè sala bay zòt, kon sa lè mwen kay vini, zòt ki sipozé pou fè mwen kontan-an pa kay mété mwen an lapenn. Mwen té ni konfyans sala an zòt tout, kon sa zòt tout sipozé jwenn an pa adan djèwté mwen. Lè mwen ékwi lèt sala, mwen té ka soufè an chay épi tjè mwen té kwazé. Mwen hélé patan mwen ka ékwiʼy. Sé pa pou mété zòt an lapenn ou sav, mé mwen té vlé zòt sav mizi enmen mwen enmen zòt.
Zòt Sipozé Pawdonnen Lézòt
Mé si an moun ja mété nou tout an lapenn (magwé i pʼòkò mété mwen an lapenn kon i ja mété zòt tout), sé pa pou zòt fè sa gadé pli gwav pasé i yé. Pinisyon-an pwèskè zòt tout té désidé bay moun sala kay asé pou li. Bon, pito sa, zòt sipozé pawdonnenʼy épi konsoléʼy. Zòt pa sipozé kitéʼy dékouwajé twòp, paski i adan an chay lapenn. Mwen ka ankouwajé zòt pou moutwéʼy zòt enmenʼy toujou. Paski sé pou wézon sala mwen ékwi, kon sa mwen pé pasé zòt anba lègzanmé pou mwen sa sav si zòt obéyisan an tout bagay. 10 Mwen menm kay pawdonnen népòt moun zòt ja pawdonnen. Sa mwen ja pawdonnen (si la té ni anyen pou pawdonnen pou vwé) mwen ja fèʼy pou lapéti zòt an pwézans Jézi. 11 Mwen fè sa pou anpéché Satan jwenn an chans pou kwennen nou. Nou konnèt asé byen mannyè Satan ka twavay.
Twakasman Pòl An Vil Trowas
12 Bon lè mwen alé Trowas pou pwéché Bon Nouvèl-la konsèné Jézi-a, Senyè Jézi té ja fè an chimen ban mwen, 13 mé lidé mwen pa té an wipo paski mwen pa té jwenn fwè mwen Titòs la. Kon sa mwen di sé moun-an oplèz épi mwen alé Masédonnya.
Jézi Ban Nou Gany
14 Annou wimèsyé Bondyé paski kon nou manché an Jézi Kwi-a i toujou ka ban nou gany. Toupatou nou alé, Bondyé ka sèvi nou pou fè lézòt konnèt Senyè-a épi pou nou sa simen Bon Nouvèl-la kon an losyon ki ka santi bon an chay. 15 Paski nou menm kon an losyon ki ka santi bon an chay Jézi ofè bay Bondyé. Losyon sala ka simen anpami sé sa Bondyé ka sové-a épi sé sa ki ka pèd-la. 16 Pou moun ki kay sové, losyon sala ni an bon lòdè épi i ka ba yo lavi étonnèl. Mé pou moun ki pèd, i ni an vyé lòdè épi i ka fè yo jwenn an lanmò ki téwib. 17 Paski nou pa kon sé sa ki ka mélé pawòl Bondyé-a pou yo sa fè an pwofi. Okontwè nou manché an Jézi épi nou ka palé an pwézans Bondyé kon moun ki onnèt, menm kon moun Bondyé voyé palé ka palé.