3
Agwéman Nèf-la Bondyé Fè Épi Lézòm-lan
Ès si zòt kwè nou ka koumansé ka diʼw ankò ki mizi bon nou bon? Ében ès si nou bizwen ou ban nou an lèt pou moutwé sa, ében nou ni pou pòté an lèt bay zòt pou di zòt sa? Lèt sala sé zòt menm, épi i ékwi asou tjè nou pou tout moun wèʼy épi liʼy. Zòt menm kon an lèt Jézi voyé, épi sé nou ki délivwéʼy. Sé pa épi lank i ékwi, mé i ékwi épi Lèspwi Bondyé-a ki pa ka janmen mò-a. I pa ékwi asou wòch, mé asou tjè lézòm.
Sa Jézi Kwi fè-a ban nou konfyans sala douvan Bondyé. Sé pa pou di an nou menm nou bon asé pou sa jijé népòt bagay nou ka fè, mé sé paski nou ka kwè an Bondyé, sa fè nou bon asé. I ja ban nou abilité-a pou nou sa fè sèvis li adan agwéman nèf-la. Agwéman sala pa fèt épi lwa ki ékwi, mé épi Lèspwi-a. Vyé agwéman-an mennen lanmò, mé Lèspwi-a ka bay lavi.
Agwéman tan Moziz-la, sa ki té ékwi asou wòch-la, té ni tèlman klèté kon sa sé manmay Izwayèl-la pa té sa menm byen gadé asou fidji Moziz, afòs fidji li té ka kléwé, magwé klèté sala té ja ka fini anyen. Bon, si agwéman sala ki mennen lanmò-a té ni tèlman lonnè, ès si ou pa kwè twavay Lèspwi-a kay ni pli lonnè? Si an bagay ki mennen kondannasyon lanmò ni otan lonnè, ès si ou pa kwè sa ki kay fè Bondyé aksèpté nou-an kay ni pli lonnè? 10 An véwité, agwéman nèf-la ni tèlman lonnè, i ka fè tan lwa-a gadé akwèdi i pa ni pyès lonnè ankò. 11 Épi si sa ki té ka fini anyen-an vini épi otan klèté, ében, klèté agwéwan nèf-la kay twòp pli gwan paséʼy, paski i pa kay janmen fini.
12 Kon sa kon nou ni kalité èspwa sala, nou pa pè pou palé. 13 Nou pa kon Moziz ki kouvè tèt li pou anpéché sé manmay Izwayèl-la gadé fidji li patan klèté-a té ka fini anyen-an. 14 Mé Bondyé fè lidé yo vini toub, kon sa jik toujou lè yo li vyé agwéman-an, bagay-la ki ka anpéché yo wè byen-an la toujou, paski sé Jézi tousèl ki sa tiwé kouvèti-a ki ka anpéché yo wè-a. 15 Jik an jou kon jòdi-a lè yo li lwa Moziz-la, an bagay ka kouvè tjè yo. 16 Mé dépi an moun tounen hòd péchéʼy épi i aksèpté Senyè-a kon sovèʼy, kouvèti-a ka sòti. 17 Bon, Senyè sala sé Lèspwi-a, épi koté Lèspwi Senyè-a yé, la ni libèté. 18 Épi sé nou ki ka wéfléchi klèté Senyè-a, paski fidji nou pa kouvè. Lèspwi Senyè-a ka chanjé nou pou fè nou vini pli an pli kon li, kon klèté-a ki andidan nou-an ka vini pli gwan jou an jou.