4
Viv Dwèt Lè Ou Ka Pwéché Bon Nouvèl-la
Kon sa nou pa kay janmen dékouwajé, paski sé Bondyé-a ki ni tout konpasyon-an ki voyé nou fè twavay sala. Pou nou menm, nou wifizé fè anyen an séwan ki kay fè nou hont si moun vini sav. Nou pa ka fè anyen pou kwennen moun ében pou mélé pawòl Bondyé. Okontwè lè nou pwéché lavéwité-a an gwan kon sa, tout nonm sa wè an konsyans yo menm sa nou yé an pwézans Bondyé. Épi menm si Bon Nouvèl-la nou ka pwéché-a séwé, i séwé pou moun ki ka péwi tousèl. Satan, ki sé mèt latè sala, ja vèglé lidé sé moun-an ki pa ka kwè-a, kon sa yo pa sa wè klèté-a ki sé Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi ki ni tout lonnè épi ki menm kon Bondyé-a. Nou pa ka pwéché konsèné kò nou. Mé nou ka pwéché Jézi Kwi sé Senyè-a épi nou sé sèvant zòt pou lapéti li menm Jézi. Paski menm Bondyé-a ki di, “Kité klèté kléwé sòti an nwèsè-a,” sé li menm ki ja fè fidji Jézi Kwi kléwé épi klètéʼy asou tjè nou, pou nou sa wè klèté sala épi konpwann mizi gwan Bondyé gwan.
Mé nou ni wichès sala adan vésèl ki fèt épi matwiyo ki pa fò, pou moutwé nou vwéman tout pouvwa-a menm sé an Bondyé i yé épi sé pa adan nou. Twaka ka pézé asou nou an tout fasad, mé sa pa ka kwazé nou. Nou twoublé, mé nou pa ka kité épi kouwi. Yo pèsikité nou, mé Bondyé pa ka abandonnen nou. Yo fésé nou a tè, mé nou pa mò. 10 Nou toujou ka chayé lanmò Jézi an kò nou. Kon sa moun pé kay sa wè lavi-a Jézi viv-la an nou menm osi. 11 Paski nou ki ka viv-la ka toujou wè lanmò pou lapéti Jézi kon sa moun sa wè lavi Jézi an lachè nou-an ki la pou an ti tan tousèl-la. 12 Nou ja dakò pou goumen épi lanmò toulé jou kon sa zòt pé viv.
13 Kon lévanjil-la di, “Mwen kwè, épi sé pou sa mwen palé.” Épi nou ni menm kalité lafwa sala osi, èk sé pou sa nou ka palé. 14 Nou sav Bondyé-a ki wésisité Jézi hòd lanmò-a kay wésisité nou épi Jézi osi, épi i kay mennen nou ansanm épi zòt an pwézans li. 15 Tout sa sé pou bennéfis zòt, kon sa lagwas Bondyé kay touché moun pli an pli. Sa kay fè pli moun wimèsyé Bondyé, épi Bondyé kay jwenn lonnè.
Lè Ou Ka Viv An Lafwa
16 Kon sa nou pa dékouwajé menm si kò nou ka fini anyen jou apwé jou. Nou sav andidan nou menm nou ka vini fò jou apwé jou. 17 Tout sé ti twakasman sala la pou an ti tan tousèl, épi yo ka pwépawé nou pou an lonnè ki twòp pli ho pasé tout twaka nou. 18 Paski nou pa ka fiksé lidé nou asou bagay nou ka wè, mé sé asou bagay nou pa ka wè. Sé bagay-la nou ka wè-a ka diwé pou an ti tan tousèl, mé sa nou pa ka wè-a ka diwé pou lavi diwant.