5
Nou sav lachè nou asou latè sala sé menm kon an tant; i pa la pou tout tan. Lè tant sala kay détwi, Bondyé kay wiplaséʼy épi an kay. Kay sala, sé pa lézòm ki fèʼy, mé sé Bondyé ki fèʼy épi i kay diwé pou lavi diwant. Paditan nou la asou latè sala, nou ka pwan fè anba kò sala paski nou vlé viv toubonnman adan kay nou ki an syèl-la. Kon sa lè nou établi an kay sala nou pa kay bizwen anyen ankò. Tant sala nou ka viv adanʼy apwézan-an, i lou an chay épi nou ka pyété anbaʼy. Nou pa ka fè sa paski nou vlé kité kò sala ki ka mò-a, mé nou ka fè sa paski nou vlé chanjéʼy pou an kò ki pa kay janmen mò. I sé Bondyé ki ja fè tout sé bagay sala posib. Épi i ja ban nou Lèspwiʼy pou moutwé nou nètaman i kay fèʼy. Kon sa nou ankouwajé an chay. Dépi nou ka viv asou latè sala toujou nou pʼòkò pwé ka viv épi Senyè-a. Nou ka viv asou sa nou kwè. Nou pa ka viv asou sa nou wè. Nou sipozé ni an chay ankouwajman, paski nou té kay simyé kité sé kò sala pou nou sa lakay épi Senyè-a. Kanmenm pli pasé anyen ki ni, nou vlé plè Senyè-a menm si nou ka wèsté adan kò sala ében nou ja kitéʼy. 10 Nou tout ni pou pawèt douvan Jézi épi i kay jijé nou chak pou sé bon bagay-la ében pou sé mové bagay-la nou fè-a paditan nou ka viv an kò sala.
Bondyé Sèvi Jézi Kwi Pou Fè Jan Épi Nou
11 Nou sav ki sa i yé pou wèspèkté Senyè-a, épi nou ka ankouwajé tout moun pou tounen vini jwenn Bondyé. Bondyé menm sav ki kalité moun nou yé, épi mwen ni èspwa zòt osi sav ki kalité moun nou yé. 12 Sé pa vlé nou vlé moutwé zòt mizi bon nou bon ou sav! Pito sa nou éséyé pou bay zòt an bon wézon pou zòt sa bavadé konsèné nou. Kon sa zòt sa ni an bagay pou di sé konpanni-an pito yo bavadé asou kawaktè an moun, yo ka bavadé asou pozisyon moun-an. 13 Si nou ka pèd tèt nou, sa sé zafè nou épi Bondyé. Mé si nou pa ka pèd tèt nou, sa kay an bennéfis zòt. 14 I sé lanmityé-a Jézi ni pou nou-an ki ka kondwi nou. Paski si nou asiwé yon nonm mò pou tout moun, ében, sa vlé di nou tout ja mò. 15 Épi Jézi mò pou tout moun. I mò kon sa nou pa kay viv bay kò nou ankò, mé bay sa ki mò-a épi wésisité-a.
16 Dépi tan sala pou jik toujou nou ka pwan pokosyon pou nou pa jijé moun mannyè latè-a ka jijé moun-an magwé la té ni an tan nou té jijé Jézi kon sa. 17 Si an moun manché an Jézi, sa vlé di moun sala sé an kwiyasyon ki nèf. Mannyè i té ka viv avan-an ja fini anyen. Gadé! Tout bagay ja nèf. 18 I sé Bondyé ki ja fè tout sa. I sèvi Jézi Kwi pou fè jan épi nou, épi i ban nou twavay-la pou nou sa fè lòt moun vini janʼy osi. 19 Sa vlé di, Bondyé té kay sèvi Jézi pou i fè jan épi tout moun. I pa ka konté péché yo kont non yo, épi i ja ban nou twavay-la pou nou sa alé pwéché konmisyonʼy-lan konsèné lapé-a.
20 Kon sa nou ka wépwézanté Jézi, épi Bondyé ka sèvi nou pou plédé épi zòt, épi nou ka mandé zòt an non Jézi pou vini jan Bondyé. 21 Jézi pa janmen péché, mé Bondyé twétéʼy kon an péchè, kon sa Jézi té sa fè Bondyé aksèpté nou kon moun ki dwèt épiʼy.