6
Kon nonm ki ka twavay ansanm épi Bondyé, nou ka plédé épi zòt pou pa gaspiyé tan zòt kon zòt ja wisivwè lagwas Bondyé-a. Kon Bondyé ka di an lévanjil-la,
“Lè lè-a vini pou mwen té sa fè zòt an favè,
mwen kouté sa zòt té ka di-a.
Lè jou-a wivé pou mwen té sové zòt,
mwen édé zòt.”
Mwen ka di zòt, apwézan sé lè-a Bondyé ka moutwé favè. Apwézan sé jou salvasyon.
Nou pa éséyé jennen pyèsonn, kon sa pyèsonn pa kay ni wézon pou lonjé lanmen yo asou nou. Mé an tout bagay nou ka fè, nou ka moutwé moun nou sé vwéman twavayè Bondyé. Nou té toujou ni pasyans magwé nou jwenn an chay twaka, an chay soufwans, épi nou wè tan ki wèd. Yo bat nou, yo voyé nou an pwizon, yo blésé nou an sé wévòt yo-a, yo fè nou twavay wèd an chay, épi nou pa té ni asé manjé pou nou sa manjé ében asé tan pou nou sa dòmi. Mannyè nou viv lavi nèt épi nou ni lakonpwann, mannyè nou pwan pasyans épi nou édé lézòt, mannyè Lèspwi Bondyé ka twavay andidan nou épi mannyè lanmityé-a nou ni-an ka sòti an tjè nou — tout sé bagay sala ka moutwé nètaman nou sé sèvant Bondyé. Nou ja pwéché konmisyon-an ki vwé-a, épi pouvwa Bondyé ka twavay andidan nou. Nou ja sèvi bonté kon an fèman pou moutwé ki moun nou yé épi pou fè défans lafwa nou. Délè moun ka wèspèkté nou, an lòt lè yo ka fè nou hont. Délè ankò yo ka motjé nou, an lòt lè yo vlé pòté nou. Moun ka kwiyé nou mantè mé nou toujou ka palé lavéwité. Nou kon nonm pyèsonn pa sav si yo ka viv, mé a menm lè-a ich Bondyé konnèt nou. Moun kwè nou ja ka mò, mé wannman nou byen vivan. Nou soufè an chay mé nou pa mò. 10 Nou toujou ni tjè kontan jik lè nou ka soufè. Nou pé gadé pòv mé nou ka fè an chay moun wich. Nou pé pa ni anyen, mé kanmenm nou ni tout bagay.
11 Sé jan mwen ki Kòrint-lan — nou pa té mété dlo an bouch nou pou palé bay zòt. La ni lè an tjè nou bay zòt tout. 12 Nou ka moutwé zòt mizi lanmityé nou ni pou zòt, mé zòt pa ka moutwé nou ki otan zòt ni pou nou. 13 Mwen ka palé bay zòt apwézan akwèdi sé bay ich mwen menm mwen ka palé. Fè lè an tjè zòt ban nou osi.
Kay Bondyé-a Ki Vivan-an
14 Sé pa pou zòt viv kon yonn épi moun ki pa ka kwè an Jézi. Moun ki ka viv an lavi nèt bay Bondyé pa sa viv kon yonn épi moun ki ka kasé lwa Bondyé. Moun ki ka viv an klèté pawòl Bondyé pa sa viv kon yonn épi moun ki ka viv an nwèsè latè sala toujou. 15 Asou ki sa Jézi épi Denmou-an sa dakò? Ki mannyè an moun ki ka kwè sa maché épi an moun ki pa ka kwè? 16 Kay Bondyé-a pa plas pou imaj. Nou sé kay-la koté Bondyé ka wèsté. Kon lévanjil-la di,
“Mwen kay wèsté épi maché ansanm épi sé moun mwen-an.
Mwen kay Bondyé yo épi yo kay moun mwen menm.”
17 Bondyé Senyè di,
“Sòti anpami sé moun-an ki pa ka kwè-a
épi sépawé kò zòt hòd yo.
Pa touché sé bagay yo-a péché ja sali-a,
épi mwen kay aksèpté zòt ankò.”
18 Bondyé Senyè ki ni pouvwa pasé tout lézòt di,
“Mwen kay Papa zòt épi zòt kay gason épi fi mwen.”