7
Zòt bon jan mwen — kon sé pwonmèt sala sé sa nou-an, annou tiwé an lavi nou tout sé bagay-la ki ka nwèsi lachè épi lèspwi nou. Épi annou fè fòs kò nou pou nou sa viv an lavi ki byen nèt paski nou ka pòté Bondyé wèspé an chay.
Djèwté Pòl
Fè lè an tjè zòt ban nou. Nou pʼòkò fè pyèsonn anyen ki pa bon, ni nou pʼòkò ankouwajé pyèsonn fè sa ki pa bon, ni nou pʼòkò pwan lavantay asou pyèsonn. Mwen pa ka di sa pou kondanné zòt. Kon mwen ja di avan, zòt ni an tèlman bon plas an tjè nou, kon sa nou sa jik viv ében mò épi zòt. Mwen ni an chay konfyans lè mwen ka palé bay zòt. Zòt ban mwen djèwté an tjè mwen. Zòt ja ankouwajé mwen an chay an tout twakasman-an nou pasé-a. An véwité mwen kontan tèlman!
Dépi lè nou wivé isi-a Masédonnya, nou pʼòkò jwenn an chans pou pozé. I té ni twaka ka èspéyé nou an tout ti twou. Batay dèwò, pèwèz an tjè nou, mé Bondyé-a ki ka ankouwajé moun ki dékouwajé-a ankouwajé nou lè i voyé Titòs ban nou. Sé pa kon Titòs vini-an sèlman ki fè nou kontan kon sa, mé sa i di nou konsèné mannyè zòt ankouwajéʼy-la. I di nou mannyè zòt ka mò pou wè mwen, mannyè zòt igwété bagay-la ki té fèt-la, mannyè zòt pawé pou fè défans mwen, épi pou sa mwen té pli kontan.
Menm si lèt-la mwen ékwi-a fè zòt lapenn, mwen pa igwété mwen ékwiʼy. Wi, mwen té igwétéʼy lè mwen wè mannyè i mété zòt an lapenn, mé pa pou lontan. Mé mwen kontan mwen voyé lèt sala. Sé pa kon i fè zòt lapenn-an, mé sé kon i fè zòt chanjé mannyè zòt-la. Sé Bondyé ki fè lèt-la fè zòt lapenn kon sa. Nou menm pʼòkò fè anyen. 10 Bondyé sa sèvi lapenn an lavi nou pou fè nou tounen do nou asou péché épi gadé pou salvasyon. Nou pa sa janmen igwété kalité sé lapenn sala. Mé lapenn san wépantisman — sé kalité sala ki ka mennen lanmò. 11 Gadé ki sa lapenn sala Bondyé sèvi-a ja fè bay zòt. I lévé zòt an sonmèy. I fè zòt pawé pou fè défans kò zòt. I fè zòt faché kont sa ki fèt-la. I fè zòt vini pli sèwyé. I fè zòt ka mò pou wè mwen. I fè zòt mélé, i fè zòt vlé wè jistis fèt. An tout fasad zòt ja moutwé mannyè zòt pa té koupab. 12 Kon sa menm si mwen ékwi, sé pa pou lapéti moun-an ki fè ditò-a ében moun-an i afèkté-a, mé mwen ékwi pou moutwé zòt an pwézans Bondyé mannyè zòt ni lanmityé pou nou. 13 Sa ja ankouwajé nou an chay.
Épi sé pa sa sèlman. Sé pa dé kontan nou té kontan lè nou wè mizi djèwté Titòs té ni paski zòt édéʼy mété lidéʼy pozé. 14 Mwen té ja bavadé bay Titòs konsèné zòt épi zòt pa ladjé mwen. Mé menm kon tout bagay nou di zòt té vwé, sé kon sa tout bavadé-a nou bavadé konsèné zòt bay Titòs-la ja vini vwé osi. 15 Lè i chonjé mannyè zòt té ja pawé pou obéyi épi mannyè zòt wisivwéʼy épi an chay wèspé, lanmityéʼy pou zòt vini pli fò. 16 Mwen kontan mwen sa ni tout konfyans an zòt.