8
Fwè èk sè, nou vlé zòt sav mizi bon Bondyé bon pou sé ich li-a ki an péyi Masédonnya. Magwé bagay té wèd épi yo, épi yo té pòv an chay, mé yo té toujou ni djèwté an tjè yo, épi yo té toujou pawé pou bay jik pli pasé yo té ni. Mwen asiwé, sé moun sala bay otan yo té sa bay, jik pli pasé sa. Pa di bonn tèt yo menm, yo plédé épi nou pou nou sa ba yo pwivilaj-la pou yo sa édé osi, sé ich Bondyé-a ki an vil Jérouzalèm-lan. Pwèmyé bagay yo fè, yo ofè kò yo kon sèvant Bondyé, épi apwé sa kon sèvant nou, menm kon Bondyé té vlé yo fè. Épi nou té sipwi pou wè mizi yo bay.
Bon, kon sé Titòs ki té ankouwajé zòt pou koumansé sanblé lajan osi-a, nou plédé épiʼy pou édé zòt fini sa zòt koumansé-a. Lafwa zòt fò, zòt sa pwéché byen, zòt ni lasajès, épi anyen pa ka dékouwajé zòt. Zòt enmen nou an chay, anfen zòt ka fè tout bagay byen. Ében sé menm kon sa nou vlé zòt fè, an bon twavay sala zòt koumansé-a.
Mwen pa ka konmandé zòt pou fè sa. Sa mwen vlé fè-a byen senp. Mwen vlé gadé mizi bon lanmityé-a zòt ni-an bon. Pou mwen fè sa, mwen kay ni pou gadéʼy vizavi lanmityé-a lézòt ja moutwé-a. Zòt konnèt lagwas Jézi Kwi Senyè nou. Magwé i té wich an chay, i fè kòʼy vini pòv pou lapéti nou. Mannyè sala nou menm té kay vini wich.
10 Mi sa mwen ni pou di zòt konsèné ki sa ki pli bon pou zòt an zafè sala. Lanné pasé zòt ki té pwèmyé pou bay épi pwèmyé pou té ni dézi-a pou fè sa. 11 Bon i ja lè pou zòt fini sa zòt koumansé-a. Si zòt bay menm kon zòt ja wisivwè, sa kay moutwé zòt té ja pawé pou bay menm kon zòt té katjilé pou fè. 12 Si zòt vlé bay pou vwé, Bondyé kay aksèpté kado-a asou sa zòt ni pou bay, épi pa asou sa zòt pa sa bay.
13 Mwen pa ka di zòt ni pou pwanʼy wèd épi lòt moun ni pou pwanʼy ézé ou sav. Sa mwen ka di-a sé sa, mwen vlé tout bagay sé menm épi nou tout. 14 Apwézan sa zòt ni an chay adan-an kay sa potjiwé sa lòt moun bizwen. Kon sa lè yo kay ni an chay, yo kay potjiwé sa zòt bizwen. Lè sala tout moun kay ni menm kantité. 15 Kon lévanjil-la di, “Sé sa ki té anmasé twòp-la pa té wèsté anyen, épi sé sa ki té anmasé an tizing-lan té ni tout sa yo té bizwen.”
Titòs Épi Sé Konpany Li-a
16 Mwen ka wimèsyé Bondyé paski i fè Titòs vlé édé zòt menm mannyè-a nou vlé édé zòt-la. 17 Nou mandé Titòs pou alé wè zòt épi i té dakò, mé i té ja fè lidéʼy pou alé avan nou té mandéʼy. 18 Nou ka voyé épi Titòs yonn ki ka swiv Senyè-a, épi tout sé légliz-la konnèt li. Wézon-an yo konnèt li kon sa-a sé pou mannyè-a i ka simen Bon Nouvèl-la. 19 Épi sé pa sa tousèl, sé légliz-la ja chwaziʼy pou i sa alé épi nou patan nou ka pòté bèl kado sala alé-a. Kado sala kay pòté lonnè bay Senyè-a épi i kay moutwé mizi vlé nou menm té vlé édé.
20 Mwen vlé pwan pokosyon pou asiwé pyèsonn pa jwenn pyès wézon pou kwèsyonnen mannyè nou ka gadé apwé gwo pòsyon lajan sala. 21 Nou vlé plè Senyè-a épi nou pa vlé bay moun pyès wézon pou wipwoché nou.
22 Nou ka voyé osi an lòt moun épi sé fwè-a. Nou ja pasé nonm sala anba lègzanmé épi nou wè i bon. Plizyè fwa i ja moutwé nou mannyè i vlé édé, épi apwézan i vlé édé pli pasé avan, paski i ni an chay konfyans an zòt. 23 Épi Titòs menm, i sé twavayè-a ki ka twavay épi mwen pou édé zòt-la. Lézòt sé fwè-a ka wépwézanté sé légliz-la épi yo ka pòté Jézi lonnè. 24 Moutwé yo mannyè zòt ni lanmityé pou yo. Kon sa sé légliz-la kay asiwé sa, épi sa kay moutwé yo nou ni wézon pou toujou di bon bagay konsèné zòt.