9
Kado Bay Sé Fwè Èk Sè-a
Bon, la pa ni pyès wézon pou mwen ékwi zòt konsèné lajan-an zòt dakò pou bay sé ich Bondyé-a. Mwen sav zòt ja pawé pou édé. Mwen ja bavadé konsèné zòt tèlman bay sé fwè èk sè-a ki an vil Masédonnya-a. Mwen ja di yo, dépi lanné pasé zòt ki an pawès Akéya té ja pawé pou édé. Épi mannyè zòt té ja pawé pou édé-a ja fè an chay di yo vlé édé osi. Sé pou wézon sala mwen ka voyé sé fwè-a vini wè zòt. Mwen vlé asiwé zòt pawé pou édé, paski mwen té di yo zòt té kay pawé. Sa kay moutwé yo tout sé bèl pawòl-la nou ka di konsèné zòt-la té vwé. Kanmenm, si déotwa jan Masédonnya té ni pou vini Kòrint épi twouvé zòt pʼòkò té pawé, pa dé hont nou té kay hont pou sav plan-an pou anmasé lajan-an pa té twavay. Pa palé pou mannyè zòt menm té kay hont! Tjwé kozé. Sé sa ki fè mwen mandé sé fwè-a pou alé avan mwen, pou wè ki kado-a zòt té pwonmèt-la té ja pawé avan mwen wivé. Épi sa kay moutwé zòt bay kado sala paski zòt té vlé fè sa, épi sé pa an bagay zòt té fòsé pou fè.
Chonjé sa, moun ki planté an tizing gwenn kay ni an ti wékòt, mé sé sa ki planté an chay gwenn kay ni an gwo wékòt. Chak moun sipozé bay sa i ja fè lidéʼy pou bay. Sé pa pou zòt siyé dèyè lè zòt ka bay, épi sé pa pou zòt bay paski an moun ka fòsé zòt. Bondyé enmen an moun ki ka bay épi tout tjèʼy. Bondyé ni pouvwa-a pou bay zòt pli pasé zòt bizwen, kon sa zòt kay toujou ni tout sa zòt bizwen pou kò zòt, épi pli pasé sa pou édé lézòt. Kon i ékwi an lévanjil-la,
“Nonm-lan ki enmen Bondyé-a ka bay sa ki pòv épi an bon tjè,
épi bonté-a i ka fè-a kay diwé pou tout tan.”
10 Bondyé ki ka potjiwé gwenn pou moun planté-a épi manjé pou tout moun manjé-a kay potjiwé zòt osi épi tout sé gwenn-an zòt bizwen-an, épi i kay fèʼy lévé épi pòté an bon wékòt pou lapéti bonté zòt. 11 Bondyé kay toujou benni zòt an chay, kon sa zòt pa kay sa janmen doubout bay. Épi an chay moun kay wimèsyé Bondyé pou sé kado zòt-la nou kay pòté ba yo-a. 12 Sèvis sala zòt fè-a pa ka annèk potjiwé sa sé ich Bondyé-a bizwen sèlman, mé sa kay fè an chay moun wimèsyé Bondyé tout tan. 13 Sa zòt ja moutwé épi sèvis sala zòt fè-a kay fè an chay moun glowifyé Bondyé. Sa ka moutwé kon sa zòt kwè konmisyon Bon Nouvèl-la konsèné Jézi Kwi-a, épi mannyè zòt bay sé ich Bondyé-a èk tout tjè zòt-la ka moutwé zòt ka swiv konmisyon sala. 14 Yo ka pwédyé bay zòt épi an chay lanmityé an tjè yo, paski Bondyé sèvi zòt pou ba yo kalité lagwas sala. 15 Mèsi Bondyé pou kado-a i ja ban nou-an, pa menm pawòl ki sa byen èspliké-a.