11
Pòl Épi Sé Fo Zapòt-la
Souplé mwen ka mandé zòt, pwan pasyans épi mwen, menm si délè mwen an tizing kouyon. Mwen ni an jalouzi pou zòt ki sòti an Bondyé. Mwen ja pwonmèt pou mayé zòt épi yon sèl mawi, épi mawi sala sé Jézi Kwi. Mannyè sala mwen kay sa pwézanté zòt ba li menm kon an fi ki pa janmen kouché épi an misyé. Mé menm kon sèpan-an té kwennen Èv épi malenʼy-lan, mwen pè moun kwennen zòt menm mannyè-a. Menm si zòt enmen Jézi Kwi épi tout tjè zòt, mwen pè an moun kay fè zòt tiwé lidé zòt asouʼy. Mwen di sa paski lè nou di zòt konsèné Jézi, zòt wisivwè Lèspwi Bondyé épi aksèpté konmisyon Bon Nouvèl-la nou pwéché-a. Mé zòt kité an lòt moun di zòt konsèné an lòt Jézi, épi apwézan zòt ja pawé pou wisivwè an lòt lèspwi épi aksèpté an lòt konmisyon.
Sé majò sala zòt ka kwiyé zapòt-la, mwen asiwé yo pa enpòtan pasé mwen. Mwen pitèt pa sa palé byen, mé mwen sav sa mwen ka di-a. Épi nou ja moutwé zòt sa an tout mannyè épi an tout fasad.
Pou zòt jwenn lonnè, mwen té ni pou abésé kò mwen épi pwéché Bon Nouvèl-la bay zòt pou anyen. Ès si zòt kwè sé an lèwè mwen té fè-a? I té akwèdi mwen té ka vòlè lòt légliz lè mwen aksèpté lajan lanmen yo pou mwen té sa édé zòt. Mwen pa janmen mandé zòt anyen lè bagay té wèd épi mwen. Sé fwè-a ki sòti Masédonnya-a potjiwé sa mwen té bizwen. Ni apwézan épi an tan ki pasé, mwen pa janmen mandé zòt anyen, épi mwen pa kay janmen fè sa. 10 Mwen ka fè sèman douvan Jézi Kwi: Mwen sav sa mwen fè an tout sé pawès Akéya-a té dwèt, épi mwen pa kay kité pyèsonn di mwen i pa té bon. 11 Lè mwen di mwen pa kay janmen mandé zòt anyen, ès si ou kwè sé enmen mwen pa enmen zòt? Bondyé sav mannyè mwen enmen zòt.
12 Mwen kay kontiné fè sa mwen ka fè-a. Mannyè sala mwen pa kay bay sé majò sala ki kwiyé kò yo zapòt-la pyès wézon pou bavadé épi di yo ka twavay menm mannyè kon nou. 13 Kanmenm sé moun sala pa pli pasé fo zapòt ki ka kwennen moun épi twavay yo. Yo ka fè kò yo gadé kon zapòt Jézi, mé yo ipokwit. 14 Mwen pa soté, paski jik Satan ki sa moutwé akwèdi i menm sé an nanj ki an klèté. 15 Nou sav sèvant Satan kay toujou moutwé akwèdi yo ka fè sa ki dwèt. Mé pa anbété kò zòt — sa yo planté sé sa yo kay wékòlté.
Pòl Soufè Pou Lapéti Jézi
16 Mwen kay wépété sa mwen té di avan-an. Mwen pa vlé pyèsonn pwan mwen pou an kouyon. Mé si zòt vlé aksèpté mwen kon an kouyon, sa kay ban mwen an chans pou bavadé kon kouyon ka fè. 17 Lè mwen bavadé konsèné kò mwen menm kon sa, mwen ka fè kon an kouyon épi pa kon Senyè-a té kay vlé mwen fè. 18 Mé kon an chay ka bavadé menm kon latè-a ka bavadé-a, mwen menm kay fèʼy osi. 19 Zòt sa pwan pasyans épi an kouyon, kouman! Zòt ni tèlman lasajès! 20 Anfen zòt sa jik sipòté moun ki fè zòt tounen èslav, ében ki ka manjé tout sa zòt ni-an, ében ki ka pwan lavantay asou zòt, ében ki ka pwan zòt sèvi soupyé yo, ében jwé an fidji zòt. 21 Mwen jik hont pou di zòt, mé nou pa fò asé pou fè kon zòt ka fè-a.
Si yo sa bavadé, nou sa bavadé osi. Mé kanmenm i kouyon an chay pou fè sa. 22 Ès si yo di yo sé was sé Hibrou-a? Mwen menm osi. Ès si yo di yo sòti an wilizyon sé Jwif-la? Mwen menm osi. Ès si yo di yo sé manm an fanmi Abrahanm? Mwen menm osi. 23 Ès si yo sé sèvant Jézi? I sanm mwen ka palé kon an nonm fou, mé mwen ka fè sèvis Jézi pli pasé yo. Mwen ja twavay pli wèd épi mwen ja alé lajòl pli fwa pasé yo. Yo ja bat mwen épi fwèt pli pasé yo. Mwen ja mantjé mò pli fwa. 24 Senk fwa sé Jwif-la bat mwen, épi chak lè-a yo ban mwen twant nèf koul fwèt. 25 Sé jan Ronm-lan bat mwen twa fwa épi baton. Yon fwa lèlmi mwen ban mwen wòch tèlman mwen mantjé mò. Twa fwa, twa diféwan batiman kwazé asou lanmè-a anba mwen. Yon fwa mwen té an dlo lanmè-a menm pou yon nwit épi yon jou. 26 An tout sé voyaj mwen-an, mwen ja pasé danjéwé lawivyè, danjéwé vòlè, mwen té an danjé épi ni moun ki Jwif kon sa ki pa Jwif. Lavi mwen té an danjé an sé vil-la épi koté moun pa ka wèsté, adan lanmè-a épi anpami moun ki té ka fè kon fwè. 27 Mwen ja twavay wèd épi débwiyé an chay. I ni an chay swè mwen pa té ni tan pou dòmi menm. Mwen sa diʼw sa lafen yé, paski konstan mwen pa té ni anyen pou manjé. Mwen ja wèsté fwèt paski mwen pa té ni asé had pou chofé kò mwen. 28 Épi pa palé pou tout sé lézòt bagay-la, toulé jou mwen ka plenn épi katjil paski mwen ka katjilé asou tout sé légliz-la. 29 Lè an moun fèb, mwen menm fèb osi. Lè an moun annékòz an lòt pou tonbé, mwen ka bouwi andidan mwen.
30 Si mwen oblijé bavadé, mwen kay bavadé asou mizi fèb mwen fèb. 31 Bondyé ki sé Papa Senyè nou Jézi Kwi sav mwen pa ka manti. Annou adowéʼy pou tout tan. 32 Lè mwen té an vil Danmaskòs, gouvènè-a ki té ka wépwézanté Wa Awitas-la té mété sòlda véyé pou mwen adan vil-la pou yo té sa awété mwen. 33 Mé sé jan mwen-an mété mwen adan an panyen épi filé mwen désann dèyè pak-la ki té oliwon vil-la, épi sé kon sa mwen chapé anba lanmenʼy.