12
Vizyon Pòl-la Épi Pikan An Lachèʼy-la
Mwen ni pou kontiné bavadé. Pyèsonn pa ni gany an sa, mé mwen ni pou bavadé konsèné sé bagay-la Senyè-a ja wévélé ban mwen-an. La té ni an nonm ki té kwè an Jézi Kwi, Bondyé té fèʼy mouté an syèl-la ki pli ho-a katòz lanné ki pasé. Mwen pa sav si nonm sala té an lachèʼy toujou lè sa té fèt-la, mé Bondyé sav kanmenm. Kon mwen di, sé Bondyé yonn ki sav pou vwé si nonm sala té an lachèʼy lè sa té fèt-la, mé Bondyé té fè nonm sala mouté pawadi, épi la i tann bagay ki té twò bèl pou moun menm té sa wépété. Mwen kay bavadé asou an nonm kon sa, mé sèl mannyè mwen kay bavadé asou kò mwen sé si i kay moutwé zòt mannyè mwen fèb. Mwen pa kay fè kon an kouyon si mwen fè lidé mwen pou bavadé, paski mwen ka palé lavéwité. Zòt sav sa mwen ja di ében fè, épi mwen wifizé palé pli pasé sa, avan zòt kwè mwen ka gadé pou an mannyè pou fè zòt wèspèkté mwen pli.
Mé mwen pa sipozé fwé kon Bondyé moutwé mwen tout sé bèl bagay sala. Pou asiwé mwen pa vini kon sa, Bondyé kité Satan mété an bagay pou pitjé lachè mwen pou fè mwen soufè épi anpéché mwen ni twòp lògèy. Twa fwa mwen ka di Senyè-a, “Souplé, tiwé twaka sala an lavi mwen.” Mé i di mwen, “Lagwas mwen sé tout ou bizwen. Épi lè an moun vini fèb, sé lè sala pouvwa mwen kay vini pli fò andidanʼy.” Épi apwézan mwen kay bavadé asou mizi fèb mwen fèb. Sa kay fè pouvwa Jézi ouvè tout zèl li an mwen. 10 Sé sa ki fè mwen kontan lè mwen fèb, lè moun ensilté mwen, lè bagay wèd, lè moun pèsikité mwen, épi lè mwen soufè pou lapéti Jézi. Paski lè mwen fèb, sé lè sala mwen fò.
Légliz Kòrint-lan Fè Pòl Katjilé
11 Mwen té ka fè kon an kouyon mé sé fòt zòt. Zòt té sipozé bat do mwen pou sa mwen ja fè. Mwen pé pa vo anyen mé sa pa vlé di sé majò-a zòt ka pwan pou zapòt-la bon pasé mwen. 12 Sé pasyans mwen té ni épi zòt, lè mwen fè tout sé gwan twavay sala anpami zòt-la ki ka moutwé mwen sé an zapòt pou vwé, lè mwen fè miwak épi gwo twavay kon sa. 13 Adan ki mannyè mwen twété zòt pli mové pasé sé lézòt légliz-la? Ès si sé kon mwen pa janmen mandé zòt anyen-an? Pawdonnen mwen pou ditò sala mwen fè zòt-la!
14 Gadé sa! Mwen ja ka fè pwépawasyon pou vini wè zòt pou twazyenm fwa-a, épi mwen pa kay mandé zòt anyen toujou. Sa mwen entéwésé adan sé zòt menm, épi sé pa an sé bagay-la zòt ni-an. Paski sé pa ich ki sipozé mété an lavi asou koté bay manman épi papa yo, mé sé manman-an épi papa-a ki pou fè sa. 15 Kon sa mwen kay byen kontan pou dépansé tout sa mwen ni bay zòt, jik kò mwen osi. Ès si zòt kay enmen mwen mwens paski mwen enmen zòt otan-an? 16 Zòt kay dakò, mwen menm pa janmen fòsé lanmen zòt. Mé zòt kay di kon mwen ni an chay jès-la, sé kwennen mwen vini pou kwennen zòt. 17 Anpami sé moun-an mwen voyé wè zòt-la, ès si yo pyès pwan lavantay asou zòt ban mwen? 18 Mwen té ankouwajé Titòs pou alé wè zòt, ansanm épi lòt fwè-a zòt konnèt-la. I pa té pwan lavantay asou zòt kouman? Awa! Zòt sav mwen épi Titòs fè menm bagay-la épi nou ni menm antansyon-an.
19 Pitèt zòt kwè nou ka di tout sa pou nou fè défans kò nou. Janmen! An pwézans Bondyé, nou ka palé menm kon Jézi té kay vlé nou palé. Bon, zòt sé jan nou-an nou kontan an chay-la — tout sa zòt wè nou ka fè-a sé pou édé zòt vini pli fò. 20 Mwen pè lè mwen vini mwen pé pa jwenn zòt kon mwen té kay vlé zòt yé, épi zòt pé pa jwenn mwen kon zòt té kay vlé mwen yé. Mwen pè la pé ni babyé, jalouzi, waj, divizyon, moun ka sali non lézòt, malpalé, lògèy épi vyé mès. 21 Mwen pè lòt kou-a lè mwen vini, Bondyé mwen kay fè mwen hont douvan zòt. Épi mwen kay hélé pou tout sé péché-a yo ja fè-a épi yo pa janmen wépanti-a. Sa sé tout sé vyé bagay-la yo ka fè-a, kon fònikasyon, adiltè épi lòt péché kon sa.