Dézyenm
Lèt-la
Jan
Ékwi-a
Sété zapòt Jan ki ékwi lèt sala osi, pou vèti sé moun-an konsèné menm sé vyé lésisyon mansonj-lan i té vèti yo an pwèmyé lèt-la. Lèt sala sé an lèt pou ankouwajé épi pou vèti sèten légliz i menm Jan té ni wèskonsabilité pou.
1
Mwen ki sé ofisyé légliz-la ka voyé lèt sala bay madanm-lan Bondyé ja chwazi-a, épi sé ich li-a mwen ni lanmityé pou an lavéwité-a. Épi sé pa mwen tousèl, mé tout osi ki konnèt lavéwité-a. Épi nou ni lanmityé sala paski lavéwité-a ka viv an tjè nou épi i kay épi nou pou lavi diwant.
Lagwas, mizéwikòd, épi lapé, ki sòti an Papa-a épi Jézi Kwi, Gason Papa-a, kay épi nou an lavéwité-a épi an lanmityé.
Lavéwité Épi Lanmityé
Sé pa dé kontan mwen té kontan pou wè adan sé manmay ou-a ka swiv an lavéwité-a menm kon Papa-a ja konmandé nou. Épi apwézan, madanm, mwen ka plédé épiʼw, sé pa akwèdi mwen té ka ékwi an konmandman nèf ou sav, mé menm sa nou ja tann dépi an koumansman-an. Sa sé, nou sipozé ni lanmityé pou yonn a lòt. Épi mi sa ki lanmityé, kon sa nou swiv konmandman Bondyé. Épi kon zòt ja tann dépi an koumansman-an, mi sa ki konmandmanʼy: Ou sipozé viv laviʼw kon moun ki ni lanmityé.
Bon, an chay kwennad ja alé an latè-a, sa sé nonm ki di Jézi Kwi pa janmen vini an lachè-a. An moun kon sa sé an kwennad épi i sé lèlmi Jézi. Véyé byen pou zòt pa pèd sa nou ja twavay pou-a. Pito, fè sa ou pé pou zòt jwenn tout péyiman-an ki ka vini pou zòt-la.
Moun-an ki apwann tèlman-an kon sa i pa menm wèsté an sé bagay-la Jézi Kwi enstwi-a pa ka viv épi Bondyé. Moun-an ki wèsté an sé bagay-la Jézi Kwi enstwi-a ka viv ni épi Papa-a èk Gason-an. 10 Si pyèsonn vini douvanʼw épi an diféwan konmisyon, pa wisivwèʼy lakay ou, pa menm diʼy bonjou. 11 Paski moun-an ki wisivwè sé moun sala an kay li-a dakò épi vyé twavay-la i ka fè-a.
Dènyé Pawòl
12 Mwen ni an chay bagay pou di zòt, mé mwen kay simyé pa ékwiʼy adan an lèt, paski mwen ni èspwa mwen menm kay vini wè zòt pou nou sa palé. Mannyè sala nou kay plen épi djèwté.
13 Sé manmay séséʼw-la Bondyé ja chwazi-a voyé diʼw bonjou.