^
DÉZYENM PITA
Mannyè Bondyé Chwazi Zòt Pou Viv Ba Li
Konmisyon Lévanjil-la Konsèné Jézi Vwé
Pita Vèti Konsèné Fo Titja
Jézi Ka Viwé Ankò