Dézyenm
Lèt-la
Pita
Ékwi-a
Nou kwè sé zapòt Pita menm ki ékwi lèt sala osi. Lèt sala té ékwi bay moun ki té ja aksèpté Jézi kon sovè yo mé yo té twoublé paski i té ni fo titja anpami yo ki té ka enstwi an chay mansonj. Pita moutwé yo mannyè Bon Nouvèl-la sé lavéwité, épi mannyè tout sa ki ékwi adanʼy vwé. I di sé Jézi Kwi ki mèt èk i kay viwé ankò.
1
Sé mwen Simon Pita, ki sé an sèvant épi zapòt Jézi Kwi, ki ka ékwi lèt sala bay sé sa ki ja wisivwè an lafwa ki menm kon sa nou ni-an. Épi nou twouvé lafwa sala paski Jézi Kwi, ki sé Bondyé nou épi sovè nou, bon an chay, épi i ka fè tout bagay dwèt.
Mwen ka mandé Bondyé pou bay zòt an gwantman lagwas épi lapé kon zòt ka vini konnèt li épi Jézi Kwi Senyè nou.
Mannyè Bondyé Chwazi Zòt Pou Viv Ba Li
Jézi sèvi pouvwaʼy pou fè nou jwenn tout sa nou bizwen an lavi sala pou nou sa viv an lavi ki dwèt. Sa vini posib kon nou vini konnèt Bondyé. Sé li ki kwiyé nou pou sa pwan an pa an lonnè épi bontéʼy. Mannyè sala i ja ban nou sé kado-a i té pwonmèt-la ki byen chè épi ki bon an chay-la. Kon sa lè nou sèvi sé kado sala nou sa tiwé kò nou anba sé vyé dézi-a ki an latè sala ki ka détwi moun-an, épi nou pé vini menm kon Bondyé.
Sé pou menm wézon sala, dépi ou ja ni lafwa an Bondyé, fè sa ou pé pou fè sa ki bon, épi asou sa, ni lasajès, épi asou sa, konpòté kòʼw byen, épi asou sa, sé pou ou sa diwé, épi asou sa viv an lavi ki dwèt, épi asou sa, enmen sé fwè èk sè-a, épi asou sa ni lanmityé pou tout moun. Pli ou fè sé bagay sala, sé pli ou kay fè bon bagay épi laviʼw épi ou pa kay ennitil kon ou vini konnèt Senyè nou Jézi Kwi pli an pli-a. Épi moun-an ki pa fè sé bagay sala, i menm kon an moun ki pa ka wè klè tèlman, i jik avèg, épi i ja obliyé sé Bondyé ki té nétwayé tout sé vyé péché-a i té ja fè-a.
10 Kon sa, fwè èk sè, fè sa ou pé pou asiwé sé Bondyé ki chwaziʼw pou vini moun li menm. Paski si ou fè sé bagay sala, ou pa kay janmen tonbé. 11 Épi an chimen kay ouvè baʼw épi ou kay ni tout dwa-a pou antwé an wéyòm koté Senyè nou Jézi Kwi ka kondwi pou tout tan-an.
12 Sé antansyon mwen pou toujou fè zòt chonjé sé bagay sala, menm si zòt ja konnèt yo épi zòt ja établi an lavéwité-a zòt ni-an. 13 Mwen kwè i bon, dépi mwen an lachè sala, pou toujou fè zòt chonjé sé bagay sala, 14 paski touswit mwen kay kité lachè sala, menm kon Senyè nou Jézi Kwi ja di mwen. 15 Mwen vlé asiwé kon sa apwé mwen kité latè sala, zòt kay sa chonjé an pwèmyé vini tan sé bagay sala.
Konmisyon Lévanjil-la Konsèné Jézi Vwé
16 Paski nou pa té sèvi bèl ti listwa moun fè lè nou té di zòt mannyè Senyè nou Jézi Kwi kay vini épi pouvwa asou dènyé jou-a, mé nou wè gwan pouvwaʼy épi dé zyé nou menm, 17 lè Bondyé Papa bay Jézi lonnè épi pouvwa-a. Nou tann vwa Bondyé épi tout gwan pouvwa èk klèté di, “Sa sé Gason mwen-an mwen kontan an chay-la. Mwen byen plè épiʼy.” 18 Nou tann vwa Bondyé ka palé sòti an syèl, paski nou té la épiʼy asou mòn Bondyé-a.
19 Kon sa nou ni pli konfyans toujou an sa sé pwòfèt-la di an lévanjil-la. Ou kay fè an bon bagay si ou kouté byen konmisyon sala, paski i menm kon an lanp ki ka kléwé adan nwèsè jik tan sòlèy lévé épi klèté Jézi kléwé an tjè zòt menm kon étwal bonmaten-an ka mennen klèté an latè-a. 20 Sa ki pli enpòtan sé pou zòt konpwann kon sa pyèsonn pa di bonn tèt li menm pa sa èspliké sé pawòl-la sé pwòfèt Bondyé-a palé an lévanjil-la. 21 Paski pyèsonn pa sa sèvi pouvwaʼy menm pou sa di konmisyon Bondyé, mé sé Lèspwi Bondyé ki bwennen tjè sé moun sala pou fè yo palé konmisyon-an Bondyé ba yo pou palé-a.