2
Pita Vèti Konsèné Fo Titja
Mé fo pwòfèt osi té lévé anpami sé moun sala, menm kon la kay ni fo titja anpami zòt ki kay mennen vyé pawòl manti an sigwé ki ka fè moun pwan vyé chimen. Yo ka jik di sé pa Jézi ki mèt magwé sé li ki achté yo, épi sé kon sa yo kay mennen vitman jijman Bondyé asou kò yo menm. Épi an chay kay swiv malpwòpté yo-a, épi kon yo ka fè sé bagay sala, moun kay di tout kalité vyé bagay konsèné bon chimen-an. Épi sé fo titja sala, kon yo tèlman vowas-la, yo kay tiwé an chay listwa manti pou yo sa pwan lavantay asou zòt. Mé Bondyé ja kondanné yo lontan, épi zyéʼy ja gwan ouvè tou pawé pou détwi yo.
Paski nou sav Bondyé pa té pawdonnen sé nanj-lan lè yo té péché-a mé voyé yo désann lanfè koté yo té anchenné épi nwèsè, ka èspéyé jou-a lè Bondyé kay jijé yo-a. Épi Bondyé détwi tout moun ki té asou latè-a an chay tan ki pasé, mé i sové Nowa, ki té ka pwéché ka di moun sipozé viv mannyè Bondyé vlé yo viv-la, épi i sové sèt lòt moun tousèl lè i té mennen déliz-la asou sé moun-an ki pa té ka kwè an Bondyé-a. Bondyé kondanné vil Sòdonm épi Gomòra. I kité yo bwilé jik tan yo fè sann. I fè sa pou vèti sé moun-an, pou moutwé yo ki sa ki kay wivé sé sa ki dézobéyiʼy-la. Épi Bondyé sové Lòt, an bon nonm ki té ka bouwi andidanʼy lè i wè malpwòpté sé mové moun sala. Patan bon nonm sala té ka viv anpami sé moun-an, jou apwé jou i té ka distwé an tjèʼy paski i té ka ni wè épi tann sé mové aksyon yo-a. Kon Senyè-a ja fè tout sé bagay sala, sa ka moutwé i sav ki mannyè pou chapé bon moun anba soufwans yo, épi i sav osi ki mannyè pou pini sé moun-an ki fè mové-a pou jik jou jijman-an. 10 Épi èspwèsman sé sa ki ka swiv dézi lachè-a ki ka taché moun épi péché-a, épi sé sa ki ka fè akwèdi Bondyé pa ni pyès lotowité anho yo-a.
Yo ka di népòt bagay ki vini an bouch yo épi yo ka fè sa yo vlé. Yo pa ka moutwé pyès wèspé pou sé lèspwi-a ki ni lotowité anho-a, pito sa yo ka ensilté yo. 11 Lè nou konsidiwé sé nanj-lan, yo ni twòp pli pouvwa pasé sé fo titja-a, mé yo pa ka sèvi pyès kalité langaj ensiltan lè yo ka akizé sé fo titja sala douvan Bondyé. 12 Mé sé fo titja sala pa ka katjilé asou sa yo ka fè. Yo menm kon zannimo mawon ki la pou moun tjenbé épi tjwé yo tousèl. Yo ka di tout kalité vyé pawòl asou bagay yo pa sa menm konpwann. Mé menm kon moun ka détwi sé zannimo mawon sala, sé kon sa Bondyé kay détwi yo. 13 Menm kon yo ja fè lòt moun soufè, sé kon sa yo menm kay soufè, paski yo enmen sé vyé mannyè yo-a. Yo kwè i tèlman bèl pou bwè, manjé, épi fè tout kalité konmès gwan lajouné. Yo menm kon tach ki ka fèʼw hont lè yo asid manjé épiʼw. 14 Sèl bagay yo ka gadé pou sé an mannyè pou fè adiltè. Yo pa janmen vlé doubout fè mové. Yo ka fè moun ki pa fò an lafwa yo antwé an zatwap yo-a. Tjè yo kouvè épi vowas, mé Bondyé kay pini yo. 15 Yo ja doubout fè bon épi yo ja pèd chimen yo. Yo swiv ègzanp Balanm, gason Béyò, ki té enmen lajan-an moun té ka péyéʼy pou fè mové-a. 16 Mé Bondyé wanjéʼy pou movèzté-a i fè-a. I fè bouwik li-a palé kon an moun, épi sé mannyè sala i anpéché pwòfèt-la fè bagay jan fou-a i té éséyé pou fè-a.
17 Yo menm kon an sous ki pa ka voyé dlo. Yo menm kon nwaj mové tan-an ja vanté alé. Bondyé ja pwépawé an plas ba yo ki an fon nwèsè-a menm. 18 Yo ka bavadé an chay lè yo ka palé sé bétiz yo-a, épi yo ka tann zatwap bay sé moun-an ki pʼòkò menm byen fini chapé anba lanmen sé sa ki ka viv an lèwè-a, paski yo ka di sé malpwòpté-a ki an dézi lachè-a bon pou fè. 19 Yo pwonmèt sé moun-an libèté yo, mé yo menm sé èslav sé bagay-la ki ka détwi lavi moun-an. Paski népòt bagay ki ja genyen a bout an moun, moun sala sé èslav bagay sala. 20 Si moun, lè yo vini konnèt Senyè épi Sovè nou Jézi Kwi, ja chapé anba sé malpwòpté-a ki an dézi lachè-a, épi si yo viwé jwenn kò yo anba zatwap mové latè sala ankò, épi yo viwé pwi adan yo, ében, sé moun sala adan an pli mové kondisyon apwézan pasé lè yo té vini konnèt Jézi Kwi. 21 I té kay pli mèyè pou sé moun sala si yo pa té janmen konnèt chimen dwèt-la, pito apwé yo vini konnèt li yo tounen do yo asou konmandman-an Bondyé ba yo-a. 22 Menm kon pawabòl-la di, “Chyen-an viwé épi manjé vonmiʼy menm,” épi “Kochon-an ja benyen mé i alé woulé an labou ankò.”