3
Jézi Ka Viwé Ankò
Sé jan mwen-an mwen kontan an chay-la, lèt sala sé dézyenm lèt mwen ja ékwi zòt. Épi an toulé dé, mwen ja fèʼw chonjé sé bagay sala pou fè zòt enmen katjilé épi an lidé ki nèt. Mwen vlé zòt chonjé sé pawòl-la sé pwòfèt Bondyé-a té palé an tan avan-an, épi konmandman-an Senyè nou té fè sé zapòt-la palé-a.
Pwèmyéman mwen vléʼw konpwann kon sa an dènyé tan-an, la kay ni adan moun ki kay kité dézi lachè-a kondwi yo épi yo kay pwan zòt sèvi wizib. Épi yo kay diʼw kon sa, “I té di i kay viwé kouman? Ében, kotéʼy? Dépi tan sé zapòt-la mò-a pyès bagay pʼòkò chanjé. Tout bagay menm mannyè-a toujou, menm kon i té yé lè Bondyé fè latè-a.” Mé yo fè lidé yo pou pa chonjé kon sa an chay tan ki pasé Bondyé palé épi syèl-la vini fèt. I sèvi pawòl li pou tiwé latè-a an dlo-a épi pou mennen tè sèk vini sòti an dlo-a osi. Épi sé menm dlo sala tjèk tan ki pasé ki té détwi latè-a an tan déliz-la. Mé Bondyé ka sèvi menm pawòl-la i palé-a pou pwézèvé latè épi syèl sala ou ka wè-a, pou i sa détwi yo épi difé. I ka tjenn yo pou jou-a lè i kay jijé épi détwi moun ki pa ka obéyi pawòl li.
Mé chonjé sa, zòt sé bon jan mwen-an: Pou Senyè-a menm, an mil lanné sé menm kon yon jou épi yon jou sé menm kon yon mil lanné. Senyè-a pa ka tadé, kon adan moun kwè, konsèné sé bagay-la i pwonmèt pou fè-a. Pito sa i ni pasyans épi zòt, paski i pa vlé pyèsonn péwi, mé i vlé tout moun wépanti péché yo.
10 Mé Senyè-a kay vini lè pyèsonn pa ka èspéyé, menm kon an vòlè ka vini lè ou pa ka èspéyé. Asou jou sala, la kay ni an gwan dézòd kon syèl-la ka dispawèt-la, épi tout sé bagay-la ou wè an syèl-la kay bwilé épi yo kay fini anyen, épi latè-a èk tout bagay ki andidanʼy pa kay èkzisté ankò.
11 Kon tout bagay kay détwi an mannyè sala, ki kalité lavi ou sipozé viv? Vwéman ou sipozé viv lavi ki nèt épi viv bay Bondyé tousèl, 12 kon ou ka èspéyé pou jou-a lè Bondyé kay vini jijé latè-a, épi ou ka fè sa ou pé pou fè jou sala vini vit-la. Jou sala sé jou-a lè difé kay bwilé épi détwi syèl anho-a, épi chalè kay fonn sé bagay-la ki an syèl-la. 13 Mé nou ka èspéyé syèl épi latè nèf-la Bondyé ja pwonmèt-la koté moun toupatou kay viv mannyè Bondyé vlé yo viv-la.
14 Kon sa zòt sé bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, kon zòt ka èspéyé jou sala, fè fòs kò zòt pou i sa jwenn zòt san ni tach ében défo mé épi lapé an tjè zòt. 15 Épi gadé pasyans-lan Senyè-a ni-an kon an chans i ka bay zòt pou zòt sa sové.
Sa sé menm bagay-la Pòl, fwè-a nou kontan an chay-la, ékwi zòt épi lasajès-la Bondyé ba li-a. 16 I palé konsèné bagay sala an tout sé lèt li-a. I ni sèten bagay an sé lèt li-a ki mal pou konpwann, èk moun ki inyowan ki pa menm sav ki koté yo doubout ka pwan sé bagay sala épi yo ka konpwann li mannyè yo vlé épi sé pa mannyè Bondyé vlé, menm kon yo ka fè lòt mòso lévanjil. Mannyè sala yo ka détwi kò yo menm.
17 Mé zòt sé bon jan mwen-an té ja konnèt sa. Pwan bon pokosyon avan sé mové moun sala tiwéʼw an bon chimen-an épi sé lèwè yo-a épi yo annékòz ou pou tonbé sòti an bon chimen-an ou yé-a. 18 Sé pou zòt kontiné ka viv an lagwas épi lakonpwann-an Senyè épi Sovè nou Jézi Kwi ka bay-la. Annou ba li tout lonnè ni apwézan épi pou tout tan. Ensiswatil.