^
DÉZYENM TÈSALONNIKA
Jijman Ki Pou Fèt Lè Jézi Kwi Kay Vini
Nonm Méchan-an
Doubout Fò
Pwédyé Ban Nou
Tout Moun Fèt Pou Twavay
Dènyé Pawòl Pòl